Αρχική Εποχικοί 20 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

20 προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με νέο προσωπικό ενισχύεται άμεσα το Δημοτικό Βρεφοκομείο Αθηνών που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού. Θα προσληφθούν 20 άτομα δύο διαφορετικών ειδικοτήτων.

Οι ειδικότητες

  • ΥΕ Τραπεζοκόμων (10 θέσεις)
  • ΥΕ βοηθητικό Προσωπικό (10 θέσεις)

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά.Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως 5 Ιουλίου 2021. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 18-65 ετών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν την ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ υπογεγραμμένη στην οποία αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση υποβάλλοντας επιπλέον τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Ευκρινή φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  • Ο απαιτούμενος ανά ειδικότητα, τίτλος σπουδών για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β της Ανακοίνωσης)
  • Σχετικά με την απόδειξη εμπειρίας: Για τα κύρια προσόντα οι υποψήφιοι που διαθέτουν τη ζητούμενη εμπειρία θα αναφέρουν μόνο τον μήνα ή τους μήνες εμπειρίας στην αίτηση για τον κωδικό θέσης που θα επιλέξουν. Η δε δηλωθείσα εμπειρία ανά κωδικό θέσης θα επαληθεύεται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών εντός της ίδιας προθεσμίας

Αίτηση συμμετοχής

Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά μέσα σε προθεσμία 3 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών δηλαδή από Δευτέρα 25.01.2021 έως και την Τετάρτη 27.01.2021.

Πρόσληψη

Η υπηρεσία θα προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τους πίνακες κατάταξης, για το χρονικό διάστημα από υπογραφή της σύμβασης έως και την 05.07.2021.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη για το Δημοτικό Βρεφοκομείο  ΕΔΩ