Αρχική Ασφάλιση ΟΔΗΓΟΣ: 15 ερωτήσεις-απαντήσεις για τις νέες εισφορές

ΟΔΗΓΟΣ: 15 ερωτήσεις-απαντήσεις για τις νέες εισφορές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Dimosio.GR σας δίνει 15 απαντήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις που αφορούν το νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά και το νέο σύστημα εισφορών. Οι ερωτοαπαντήσεις αφορούν μη μισθωτούς, δηλαδή αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, νέους επιστήμονες κ.ο.κ

 1. Πως υπολογίζονται οι εισφορές μου μετά την 1/1/2017;

Απάντηση: Από 1/1/2017 καταργούνται οι ασφαλιστικές κατηγορίες-κλάσεις  και πλέον ως βάση υπολογισμού των εισφορών αποτελεί το πραγματικό εισόδημα.

 1. Ως πραγματικό νοείται το συνολικό εισόδημα που δηλώνεται στην Εφορία?

Απάντηση: Όχι, το Καθαρό Φορολογητέο Εισόδημα  που προέρχεται από δραστηριότητα ή ιδιότητα που δημιουργεί υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση.(Επιχειρηματική δραστηριότητα ,Αγροτική δραστηριότητα και μισθωτή εργασία)

 1. Τίνος έτους εισοδήματα θα ληφθούν υπόψη;

Απάντηση: Σύμφωνα με το νόμο λαμβάνονται υπόψη  τα εισοδήματα του προηγούμενου φορολογικού  έτους . Επειδή δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα εισοδήματα του 2016 θα ληφθούν υπόψη, κατά το πρώτο εξάμηνο, τα εισοδήματα του 2015.Μετά  την εκκαθάριση των  εισοδημάτων 2016 θα ακολουθήσει εκκαθάριση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών.

 1. Σε ποιους ασφαλισμένους εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες?

Απάντηση: Οι νέοι κανόνες εισφορών εφαρμόζονται στους ήδη, κατά την 01/01/2017, ασφαλισμένους των προ υφιστάμενων Ασφαλιστικών Φορέων καθώς και στα πρόσωπα που θα ενταχθούν στην ασφάλιση, μετά την ημερομηνία αυτή, για πρώτη φορά.

 1. Υπάρχει ανώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές?

Απάντηση: Ως ανώτατο όριο  ορίζεται το δεκαπλάσιο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών όπως ισχύει. ( Μηνιαία 5860,80 ευρώ-Ετήσια 70.330,00 ευρώ)

 1. Υπάρχει κατώτατο όριο εισοδήματος επί του οποίου υπολογίζονται εισφορές?

Απάντηση: Ως κατώτατο  όριο ορίζεται το ύψος του εκάστοτε προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, όπως ισχύει. ( Μηνιαία 586,08 ευρώ-Ετήσια 7.033 ευρώ).

 1. Έχω δηλώσει “ζημία” .Τι εισφορά θα καταβληθεί?

Απάντηση: Θα καταβληθεί  εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου  ασφαλιστέου εισοδήματος.

 1. Δεν είχα υποβάλλει δήλωση για τα εισοδήματα του 2015. Τι εισφορά θα καταβάλλω;

Απάντηση: Στις  περιπτώσεις που δεν έχει υποβληθεί δήλωση εισοδήματος η δεν έχει για διάφορους λόγους εκκαθαριστεί,  η  εισφορά υπολογίζεται επί των εισοδημάτων του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου φορολογικού έτους.

10.Είμαι μέλος Εταιρείας. Σε ποιο εισόδημα θα υπολογισθούν οι εισφορές μου;

Απάντηση: Στο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής στην Εταιρεία.

 1. Είμαι μέλος αγροτικής οικογενειακής εκμετάλλευσης. Τι εισφορές θα καταβάλλω;

Απάντηση: Οι εισφορές υπολογίζονται επί του  συνολικού καθαρού φορολογητέου εισόδηματος διαιρούμενου δια του αριθμού των μελών της οικογενειακής εκμετάλευσης.

 1. Πρόκειται να κάνω έναρξη δραστηριότητας. Τι εισφορά θα καταβάλω?

 Απάντηση: Θα καταβληθεί  εισφορά υπολογιζόμενη επί του κατώτατου ορίου  ασφαλιστέου εισοδήματος από τον μήνα έναρξης εργασιών και έως το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.  

 1. Πως υπολογίζονται οι εισφορές με βάση το εισόδημα?

Απάντηση: Οι εισφορές υπολογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήματος ως εξής:

α) Κλάδος σύνταξης 20%

β) Κλάδος ασθένειας 6,95%

 1. Έχω οφειλές μέχρι 31/12/2016. Πως μπορώ να τις πληρώσω?

Απάντηση: Οι εισφορές έως 31/12/16 εξοφλούνται οποτεδήποτε με τον τρόπο που ίσχυε για κάθε ασφαλιστικό φορέα. Επίσης, μπορούν να ρυθμιστούν με τις διατάξεις του Ν.4152/13 σε δώδεκα μηνιαίες δόσεις.

 1. Είμαι μισθωτός και παράλληλα ελεύθερος επαγγελματίας. Δικαιούμαι εξαίρεση μετά την 1/1/2017 από την καταβολή μιάς εκ των δύο εισφορών;

Απάντηση: Όχι, έχετε υποχρέωση καταβολής εισφορών και για τις δύο δραστηριότητες μετά την 1/1/17.