Αρχική Μόνιμοι Νόμος του κράτους η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση -Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

Νόμος του κράτους η Ηλεκτρονική Αξιολόγηση -Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για την ηλεκτρονική αξιολόγηση στο δημόσιο. Από το νέο νόμο δεν προκαλείται κάποια αλλαγή στο γενικότερο πλαίσιο με το οποίο αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ η μόνη ανατροπή εντοπίζεται στα πολυσέλιδα έντυπα της αξιολόγησης, τα οποία με τα νέα δεδομένα θα αποκτήσουν ψηφιακή μορφή. Μάλιστα, από δω και στο εξής τα έντυπα θα αναρτώνται σε ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, ενώ όλα τα παραπάνω θα εφαρμοστούν για πρώτη φορά στην αξιολόγηση του 2018. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 αναφέρονται τα εξής:

Άρθρο 9 – Ηλεκτρονική αξιολόγηση

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33) αντικαθίσταται ως εξής: «2.α) Οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται από τους αρμόδιους αξιολογητές υποχρεωτικά εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Η ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊστάμενων οργανικών μονάδων διενεργείται μέσω ειδικής πλατφόρμας, που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.».

Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής: «στ) Οι αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των υφισταμένων τους. Η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για τον ορισμό των αξιολογούμενων και των αξιολογητών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Οι εκθέσεις αξιολόγησης δύναται να συμπληρώνονται και με πρωτοβουλία του αξιολογούμενου ή του αξιολογητή. Ειδικά για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο διενεργείται η αξιολόγηση, καθώς και οι επιμέρους φάσεις αυτής.».

Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «3.α) Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού. Αν διαπιστώνεται οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελής ή μη ορθή συμπλήρωση, η οικεία Διεύθυνση Προσωπικού ή Διοικητικού μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση. β) Κάθε έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού υποχρεωτικά στον υπάλληλο που αφορά. γ) Ο υπάλληλος έχει πρόσβαση οποτεδήποτε στις οριστικοποιημένες εκθέσεις αξιολόγησής του. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.».

Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μορφή και το περιεχόμενο των Εκθέσεων Αξιολόγησης και του ανώνυμου ερωτηματολογίου αξιολόγησης των προϊσταμένων από τους υφισταμένους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια εφαρμογής της διαδικασίας αξιολόγησης.».

Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 18 του ν. 4369/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κατά τα ανωτέρω αξιολόγηση από τους υφισταμένους πραγματοποιείται βάσει ανώνυμου ερωτηματολογίου.».

Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 19 του ν. 4369/ 2016 αντικαθίστανται ως εξής: «1. Πριν από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενος, ως πρώτος αξιολογητής, καλεί επί αποδείξει τον υπάλληλο προκειμένου να συζητήσει μαζί του τρόπους βελτίωσης της απόδοσής του και καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του, προς όφελος τόσο του ιδίου όσο και για τη λειτουργία γενικά και την απόδοση της οργανικής μονάδας, στην οποία υπηρετεί. Η ημερομηνία της συμβουλευτικής συνέντευξης σημειώνεται σε ειδικό πεδίο της έκθεσης αξιολόγησης με σήμανση, στην περίπτωση κατά την οποία ο αξιολογούμενος ζήτησε προθεσμία για να υποβάλει τις απόψεις – αντιρρήσεις του, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού.

Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει στον αξιολογητή απόψεις – αντιρρήσεις μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την πραγματοποίηση της συνέντευξης. Οι απόψεις – αντιρρήσεις, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου και λαμβάνονται υπόψη από τον αξιολογητή.»

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΦΕΚ