Αρχική ΑΣΕΠ Υπουργείου Τουρισμού: 70 Προσλήψεις για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022

Υπουργείου Τουρισμού: 70 Προσλήψεις για την εκπαιδευτική περίοδο 2021-2022

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Τουρισμού προκηρύσσει την πρόσληψη, με τη διαδικασία της επιλογής, συνολικά εβδομήντα (70) ατόμων ως εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως οκτώ (8) κατ’ ανώτατο όριο μηνών, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Τμημάτων Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής πρέπει να υποβάλουν το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» υποψηφίου που επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη συνοδευόμενο με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά.

Η ευθύνη της σωστής συμπλήρωσης της αίτησης και των συνημμένων απαιτούμενων δικαιολογητικών βαρύνει αποκλειστικά τον υποψήφιο.

Η αίτηση υποβάλλεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier). Αιτήσεις που θα υποβληθούν ταχυδρομικά με ταχυμεταφορά (courier) θα γίνουν δεκτές, όταν προκύπτει από την σφραγίδα του ταχυδρομείου ότι ταχυδρομήθηκαν το αργότερο μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προ­θεσμίας υποβολής.

Αν η ημέρα λήξης της προθεσμίας συμπίπτει με τις ημέρες Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη επίσημη αργία μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

  1. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, καθώς και έντυπα αιτήσεων θα μπορούν να λαμβάνουν οι εν­διαφερόμενοι από την ιστοσελίδα του Υπουργείου www.mintour.edu.gr και στις παρακάτω διευθύνσεις, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Α.Σ.Τ.Ε. ΚΡΗΤΗΣ ΛΑΤΟΥΣ 25 – Τ.Κ. 72 100 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 28410 2856528410 28828
Α.Σ.Τ.Ε. ΡΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 Τ.Κ. 85 100 – ΡΟΔΟΣ 22410 2419022410 24290
Ι.Ε.Κ. Αναβύσσου Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 49ο χιλ. Αθηνών-Σουνίου, 19013 Ανάβυσσος Αττικής 22910 3699842294
Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 71500 Κοκκίνη Χάνι Κρήτης 2810761363
Ι.Ε.Κ. Κέρκυρας Ξενοδοχείο «ΔΕΜΠΟΝΟΣ», 49100 Γουβιά Κέρκυρας 26610 9003091541
Ι.Ε.Κ. Θεσσαλονίκης Πρώην Ξενοδοχείο «ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ», 57019 παραλία Περαίας Θεσσαλονίκης 23920 25551-4
Ι.Ε.Κ. Πελοποννήσου Κωνσταντοπούλειο Μέγαρο, Δαναού 29, 21200 Άργος 27510 20127
  1. Το ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση» θα αναρτηθεί στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα του Υπουρ­γείου. Θα χορηγείται επίσης από τις κατά τόπους Εκπαιδευτικές Μονάδες. Η υποβολή του θα γίνεται μέσα σε απο­κλειστική προθεσμία επτά (7) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης περίληψης της προ­κήρυξης σε δύο καθημερινές Εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας.
  2. Αίτηση ανυπόγραφη ή εκπρόθεσμη δεν γίνεται δεκτή. Η αίτηση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. Διόρθωση ή συμπλήρωση της αίτησης, καθώς και η υποβολή τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, με νέα αίτηση, η οποία θα αντικαθιστά την προηγούμενη και πρέπει απαραίτητα να έχει την ένδειξη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ», διαφορετικά δε θα γίνεται δεκτή.
  3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή των δύο όψεων της άδειας οδήγησης ή των κρίσιμων σελίδων του ατομικού βιβλιαρίου υγείας ασφαλιστικού φορέα. Αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκο- μισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
  4. Φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών.
  5. Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ με την οποία θα αποδεικνύεται η ανεργία, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο χρόνος ανεργίας σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ των υποψηφίων. Η ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίω­σης δε θα απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υπο­βολής των αιτήσεων. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
  6. Πρόσβαση σε διοικητικά ή και ιδιωτικά έγγραφα, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, έχουν υποψήφιοι με ειδικό έννομο συμφέρον κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει.