Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024

Υπουργείο Οικονομικών: Τροπολογία για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

Ρυθμίσεις που αφορούν στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), περιλαμβάνει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς συζήτηση και ψήφιση, στην Ολομέλεια της Βουλής, σήμερα Τετάρτη 3 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, με τις διατάξεις της υπόψη τροπολογίας, ρυθμίζονται τα εξής:

1) α. Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ανεξάρτητα από την ύπαρξη και λειτουργία άλλων οργανικών μονάδων ή υπηρεσιών της, αναθέτει την υποστήριξη, την παροχή συμβουλών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και την παροχή και εκτέλεση άλλων έργων σε επιστήμονες και τεχνικούς της πληροφορικής, σε ελεγκτές μέλη ή πρώην μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών του Προεδρικού Διατάγματος 226/1992 και άλλους ειδικούς επιστήμονες ή επαγγελματίες που σχετίζονται με το έργο της. Η αμοιβή συμφωνείται κατά υπόθεση, ομάδα έργων ή υποθέσεων ή κατά γνωμοδότηση ή μελέτη.

β. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης για μία (1) φορά, για ίσο χρόνο και με την ίδια αμοιβή.

γ. Η διάρκεια της εν λόγω ρύθμισης λήγει στις 31.12.2022.

2) Καταργούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 σχετικά με: τον τρόπο καθορισμού των τακτικών και πρόσθετων αποδοχών του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. (με απόφαση του υπουργού Οικονομικών), τον φορέα επιβάρυνσης της μισθοδοσίας, των πρόσθετων επιδομάτων ή αποζημιώσεων των αποσπασμένων στην Ε.Ε.Ε.Π. (βαρύνουν την Ε.Ε.Ε.Π.), τη δυνατότητα καταβολής τυχόν πρόσθετης ειδικής αμοιβής για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στην Ε.Ε.Ε.Π..

Ρύθμιση αποδοχών

3) α. Προβλέπεται ο καθορισμός, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, των αποδοχών των συμβούλων του προέδρου της Ε.Ε.Π.Π., καθώς και των αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών και ειδικών πρόσθετων αμοιβών του λοιπού αναφερόμενου προσωπικού της Αρχής. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται η θέσπιση κινήτρου επίτευξης στόχων καθώς και ο καθορισμός κάθε σχετικού θέματος. Οι αποδοχές των συμβούλων του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π. καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (ν.4354/2015 και ν.4622/2019).

β. Ρυθμίζονται ζητήματα αποσπάσεων στην Ε.Ε.Ε.Π.

4) Συνιστώνται, για την υποβοήθηση του έργου του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., στην άσκηση των καθηκόντων του, τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών.

– οι ανωτέρω θέσεις μπορούν να καλύπτονται με απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και μέχρι δυο (2) εξ αυτών μπορούν να καλύπτονται με πρόσληψη ιδιωτών, κατά την οριζόμενη διαδικασία. Με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του πρόεδρου της Ε.Ε.Ε.Π. λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η απόσπαση ή η σύμβαση των ανωτέρω προσώπων.

Νέες αρμοδιότητες

5) Προστίθεται στις αρμοδιότητες της Ε.Ε.Ε.Π. η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων:

– με άλλους φορείς και Αρχές του Δημοσίου, με Νομικό Προσώπο Δημοσίου Δικαίου καθώς και με Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που τελούν υπό την εποπτεία αυτών, με σκοπό την ψυχοκοινωνική και ατομική πρόληψη και θεραπεία της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παίγνια ή/και την αποκατάσταση των ψυχοκοινωνικών ή/και οικονομικών επιπτώσεων αυτής,

– για την εκτέλεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, με αντικείμενο την εκπόνηση μελετών και τη διενέργεια επιστημονικών ερευνών της εγχώριας και διεθνούς αγοράς των παιγνίων κ.λπ.

6) Τροποποιούνται οι διατάξεις για το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, το οποίο λειτουργεί εντός της Ε.Ε.Ε.Π..

Συγκεκριμένα προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

– Το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων στελεχώνεται από υπαλλήλους, μόνιμους ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. ή αποσπώνται σε αυτή από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Αρχής, και μπορεί να παρατείνεται μέχρι τρεις (3) φορές, για τέσσερα (4) έτη κάθε φορά.

Μετάταξη υπαλλήλων

Η μετάταξη υπαλλήλων από φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, οι οποίοι κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της προωθούμενης διάταξης υπηρετούν στην Ε.Ε.Ε.Π. ως μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων, διενεργείται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις και ιδίως, κατά παρέκκλιση σχετικών διατάξεων. Οι υπάλληλοι μετατάσσονται σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εφόσον δεν υφίσταται, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση. Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του ν.4354/2013 διατηρείται εφόσον καταβαλλόταν στους μετατασσόμενους υπαλλήλους.

– Η άσκηση των καθηκόντων των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων καθώς και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. λαμβάνει χώρα όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, σε τακτική και υπερωριακή εργασία, σε εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και τις νυχτερινές ώρες.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, των ωρών ημερήσιας, νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών ρυθμίζονται με απόφαση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.

Τα ανώτατα όρια υπερωριακής και νυχτερινής εργασίας εργασίμων ημερών, ημερήσιας, νυχτερινής και υπερωριακής εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών καθορίζονται, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, πέραν των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015.

Αποζημίωση για μετακινήσεις

– Παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση με Υπουργική Απόφαση, θεμάτων σχετικών με τις μετακινήσεις των μελών του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων και του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. όπως, η χιλιομετρική αποζημίωση, οι περιπτώσεις καταβολής εξόδων διανυκτέρευσης, καθώς και το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης, ανάλογα με τον τύπο, το είδος και τον αριθμό των ελεγχόμενων και ανεξαρτήτως του μέσου μετακίνησης ή της χιλιομετρικής απόστασης από την έδρα του μετακινούμενου στον τόπο προορισμού, εντός των ορίων του ν. 4336/2015.

7) Καταργείται η δυνατότητα αποσπάσεων στην Ε.Ε.Ε.Π. προσωπικού προερχόμενου από Σώματα Ασφαλείας για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων της, όπου απαιτείται διεξαγωγή αστυνομικού έργου.

8) α. Συγκροτούνται, με απόφαση του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., αμειβόμενες επιτροπές ή ομάδες εργασίας, μη μόνιμου χαρακτήρα, από δημόσιους υπαλλήλους και εμπειρογνώμονες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, για τη διενέργεια ερευνών ή την εκπόνηση μελετών που εξυπηρετούν τους σκοπούς της Ε.Ε.Ε.Π.

β. Καθορίζεται, με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, αποζημίωση για τον πρόεδρο και τα μέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, κατά παρέκκλιση διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.Ε.Π.

9) Ορίζεται, μέχρι εκατόν ογδόντα (180), ο αριθμός των ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, για τα μέλη του Σώματος Ελεγκτών Παιγνίων της Ε.Ε.Ε.Π. για τη διενέργεια ελέγχων  Σημειώνεται ότι σήμερα προβλέπεται μέχρι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες συνολικά, για τους υπαλλήλους, όμως, της Ε.Ε.Ε.Π. που μετακινούνται αποκλειστικά για τη διενέργεια ελέγχου λειτουργίας τωνεπιχειρήσεων καζίνο.

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Νίκος Παπαθανάσης: Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των δράσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι υποβολές των προτάσεων στο πλαίσιο των δύο δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, στο σύνολο της...

Θεοχάρης: Βάζουμε τάξη στο ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων

«Το να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών με κάποιους να πληρώνουν κανονικά τα τέλη κυκλοφορίας και άλλους όχι, δεν είναι ανεκτό», δήλωσε ο Υφυπουργός Εθνικής...

Υπ. Ανάπτυξης: Πρόστιμα 1.480.000 ευρώ σε 11 επιχειρήσεις για πλασματικές  εκπτώσεις και προσφορές

Υπ. Ανάπτυξης: Πρόστιμα 1.480.000 ευρώ σε 11 επιχειρήσεις για πλασματικές  εκπτώσεις και προσφορές Πρόστιμα συνολικού ύψους 1.480.000 ευρώ επιβλήθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης σε 11 επιχειρήσεις, μετά από ελέγχους...

ΥΠΟΙΚ: Αυστηρό μήνυμα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν διασύνδεση ταμειακών με POS

ΥΠΟΙΚ: Αυστηρό μήνυμα σε επιχειρήσεις που δεν έχουν διασύνδεση ταμειακών με POS, εντός του χρονοδιαγράμματος αποστέλλει το οικονομικό επιτελείο, προχωρώντας σε εκτεταμένους ελέγχους στην...