Αρχική Παιδεία Υποτροφίες απο το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

Υποτροφίες απο το Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Δ.Σ του φιλανθρωπικού ιδρύματος με την επωνυμία Ίδρυμα Αριστοκλή Καββαδά που εδρεύει στον Πειραιά με την από 28η Σεπτεμβρίου 2020 απόφασή του αποφάσισε για το έτος 2020 να χορηγήσει τριάντα 30 οικονομικά βοηθήματα σε οικονομικά αδύναμους νέους και νέες για την αντιμετώπιση των δαπανών των σπουδών τους των οποίων το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ είκοσι χιλιάδων ευρώ 20.000,00 κατάγονται από το Βλυχό Λευκάδας και φοιτούν στο Λύκειο ή σε ανώτερο ή σε ανώτατο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή μετέχουν σε μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό καθώς και των δαπανών για την αντιμετώπιση των οικογενειακών και επαγγελματικών τους βαρών.

Θα χορηγηθούν τριάντα 30 οικονομικά βοηθήματα των δύο χιλιάδων ευρώ 2.000,00 το καθένα για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά ΑΙΤΗΣΗ προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ιδρύματος η οποία θα συνοδεύεται με τα εξής δικαιολογητικά:

α) Εκκαθαριστικά Εφορίας του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα εισοδήματα των οικονομικών χρήσεων 201 8 και 2019

β) Φωτοτυπία του εντύπου ΕΙ του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του για τα υποβληθέντα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ εισοδήματα των ετών 201 8 και 201 9

γ) Φωτοτυπία του τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε9 του αιτούντος ή αιτούσης και των γονέων του από το οποίο να αποδεικνύεται η ακίνητη περιουσία τους

δ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

ε) Βεβαίωση του Δήμου ότι ο αιτών ή αιτούσα κατάγεται από το Βλυχό Λευκάδας

στ) Κάθε άλλο στοιχείο που να υποστηρίζει την οικονομική κατάσταση του αιτούντος ή αιτούσης

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μέχρι την 27η Νοεμβρίου 2020 στο ίδρυμα στη διεύθυνση:

ΙΔΡΥΜΑ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗ ΚΑΒΒΑΔΑ
Οδός Καποδιστρίου αρ 24 3ος όροφος
Πειραιάς T.K 1 8531

Πληροφορίες: Σπυρίδων Κονιδάρης τηλ 210-4117108, 210-4128222 και κιν. 693 258 8708

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη εδώ.