Αρχική Διεθνή Βοηθός Προϊσταμένου Ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Βοηθός Προϊσταμένου Ασφάλειας στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, αποφάσισε να κινήσει διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης βοηθού προϊσταμένου ασφάλειας (βαθμοί AD7 έως AD9) στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, Οικονομικών και Γενικών Υπηρεσιών.

Ο βοηθός προϊσταμένου ασφάλειας θα υπάγεται στην αρμοδιότητα του διευθυντή Ανθρώπινων Πόρων, Οικονομικών και Γενικών Υπηρεσιών και θα τελεί υπό την εποπτεία του προϊστάμενου ασφάλειας. Αποστολή του θα είναι:

— να διαχειρίζεται το σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονται με τον σχεδιασμό της υπηρεσίας και τον συντονισμό των καθημερινών δραστηριοτήτων,

— να επικουρεί τον προϊστάμενο ασφάλειας κατά τον σχεδιασμό και την κατάρτιση των διαδικασιών ασφάλειας, καθώς και των κανόνων οργάνωσης της υπηρεσίας,

— να συμβάλλει, με την εμπειρογνωσία του, στις γνώμες που εκδίδονται σχετικά με τις υποδομές και τον εξοπλισμό ασφάλειας,

— να μεριμνά για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων των υπαλλήλων ασφάλειας,

— να παρακολουθεί και να μεριμνά για τον προγραμματισμό της επιμόρφωσης του προσωπικού (επιμόρφωση για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, μαθήματα ανανέωσης γνώσεων κ.λπ.),

—να συμμετέχει στην επίβλεψη ή/και στην οργάνωση εκπαιδεύσεων στη χρήση όπλων,

—να διασφαλίζει τον έλεγχο του υλικού της υπηρεσίας,

— να επικουρεί τον προϊστάμενο ασφάλειας σε θέματα πυρασφάλειας,

— γενικώς, να ασκεί τις αρμοδιότητες που θα του αναθέτει ο προϊστάμενος ασφάλειας,

— να αναπληρώνει τον προϊστάμενο ασφάλειας σε περίπτωση απουσίας του.

Αρχικώς θα προσληφθεί ένας υποψήφιος από τον πίνακα επιτυχόντων και, εν συνεχεία, θα πραγματοποιούνται προσλήψεις ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τη διαθεσιμότητα θέσεων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας, υποχρεωτικά στην αγγλική ή στη γαλλική, πρέπει να υποβληθούν αποκλειστικά μέσω του ηλεκτρονικού εντύπου που συνοδεύει την προκήρυξη που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ