Αρχική Οικονομία ΤτΕ: Κατά 4,3% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 2020

ΤτΕ: Κατά 4,3% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,3% αυξήθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 2020, έναντι αύξησης 7,2% που είχαν καταγράψει το 2019. Σε ό,τι αφορά το α’ τρίμηνο του έτους με βάση τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, εκτιμάται ότι οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 3,2% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με την ΤτΕ.

Δείκτες Τιμών Διαμερισμάτων Κατά Παλαιότητα Και Γεωγραφική Περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 2,9%για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,4% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών.

Για το 2020, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μέση ετήσια αύξηση των τιμών ήταν 4,7% για τα νέα διαμερίσματα, έναντι αύξησης 7,7% το 2019, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 4,0% το 2020, έναντι αύξησης 6,9% το 2019.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 αυξήθηκαν κατά 5,4% στην Αθήνα, 3,7% στη Θεσσαλονίκη, 1,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 3,3% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2020, ενώ, για το σύνολο του 2020, η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 4,6%, έναντι αύξησης κατά 7,4% το 2019.

Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των οικιστικών ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ νέων και παλαιών διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακες ΙΙ.7, ΙΙ.7.1, ΙΙ.7.2 και ΙΙ.8) και έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενότητα “Αγορά Ακινήτων”.

                                           ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1) (2)
2019 2020 * 2020* 2021 *
α΄ β΄* γ΄* δ΄* α΄*
Ι. ΣΥΝΟΛΟ
Δείκτης τιμών (2007=100) 64,4 67,2 66,8 67,1 67,6 67,2 68,9
    (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,2 4,3 6,7 4,3 3,7 2,5 3,2
ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ
   1.  Νέα (έως 5 ετών)
Δείκτης τιμών (2007=100) 66,7 69,8 69,5 69,8 70,3 69,8 71,5
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,7 4,7 7,7 5,2 4,3 1,7 2,9
   2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)
Δείκτης τιμών (2007=100) 63,0 65,5 65,1 65,4 66,0 65,5 67,3
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 6,9 4,0 6,1 3,6 3,3 3,1 3,4
ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
   1.  Αθήνα
Δείκτης τιμών (2007=100) 63,9 68,7 67,7 68,5 69,3 69,5 71,4
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 10,6 7,6 10,9 7,4 6,7 5,6 5,4
   2.  Θεσσαλονίκη
Δείκτης τιμών (2007=100) 58,9 61,7 61,3 61,9 61,9 61,8 63,6
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 6,9 4,8 5,4 4,8 4,9 4,1 3,7
   3.  Άλλες μεγάλες πόλεις
Δείκτης τιμών (2007=100) 64,5 64,5 64,4 64,6 65,1 63,8 65,1
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 3,7 0,1 1,6 0,1 -0,4 -1,0 1,1
   4.  Λοιπές περιοχές
Δείκτης τιμών (2007=100) 67,7 68,8 69,5 68,9 69,1 67,8 69,8
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 4,5 1,6 4,1 2,1 1,4 -1,0 0,5
   5.  Αστικές περιοχές (σύνολο)
Δείκτης τιμών (1997=100) 163,5 171,1 169,8 171,0 172,3 171,3 175,4
        (%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους 7,4 4,6 7,1 4,8 3,8 2,9 3,3
* Προσωρινά στοιχεία.
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.
(1) Για την κατασκευή των δεικτών της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με τις τιμές στην αγορά οικιστικών ακινήτων χρησιμοποιούνται τα αναλυτικά στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το Τμήμα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων από τις αρχές του 2009, με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2610/31.10.2008, από όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις των τραπεζών για την τρέχουσα εμπορική αξία των οικιστικών ακινήτων, καθώς και πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Ο αριθμός των εκτιμήσεων που έχουν ήδη αναγγελθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος (με περίοδο αναφοράς έως το τέλος Μαρτίου του 2021) ανήλθε συνολικά σε819,4 χιλιάδες (65,0% διαμερίσματα,18,8% μονοκατοικίες, 6,2% μεζονέτες, 6,2% οικόπεδα και 3,8% λοιπά ακίνητα).
(2) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.