Αρχική Οικονομία ΤτΕ: Αυξημένα τα επιτόκια στα νέα δάνεια – Στο 3,95%

ΤτΕ: Αυξημένα τα επιτόκια στα νέα δάνεια – Στο 3,95%

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Αυξημένα είναι τα επιτόκια στα νέα δάνεια ενώ αμετάβλητο στο 0,06% το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο νέων καταθέσεων σύμφωνα με τα στιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας.

Ειδικότερα, αμετάβλητο στο 0,06% παρέμεινε το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων, ενώ το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων αυξήθηκε στο 3,95%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,01%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

  1. Επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

Νέες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,06%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,04%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,01%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 0,15%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Νέα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 19 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,95%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,51%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 3,30%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,56%.

 

  1. Επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα καταθέσεων και δανείων σε ευρώ

 

Υφιστάμενες Καταθέσεις

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,06%.

Πίνακας 1: Μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Μαρ-21 Απρ-21 Μαϊ-21
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Νοικοκυριών μίας ημέρας 0,04 0,04 0,04
Επιχειρήσεων μίας ημέρας 0,02 0,02 0,01
Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος 0,16 0,16 0,15
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων καταθέσεων 0,06 0,06 0,06
ΔΑΝΕΙΑ Καταναλωτικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 14,64 14,61 14,48
Επιχειρηματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 4,35 4,29 4,28
Επαγγελματικά χωρίς καθορισμένη διάρκεια 6,58 6,61 6,59
Στεγαστικά με κυμαινόμενο επιτόκιο 2,43 2,29 2,61
Καταναλωτικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο 10,49 10,56 10,84
Επιχειρηματικά με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο: 3,26 2,62 2,90
 -δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ 4,66 4,54 4,51
 -δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ 3,19 3,13 3,30
 -δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ 2,92 2,45 2,56
Δάνεια τακτής λήξης προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με κυμαινόμενο επιτόκιο 3,27 3,16 3,44
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο όλων των νέων δανείων 4,02 3,76 3,95
  Περιθώριο επιτοκίου 3,96 3,70 3,89

 

Πίνακας 2: Μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων και δανείων σε ευρώ (ποσοστά % ετησίως)

Μαρ-21 Απρ-21 Μαϊ-21
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Νοικοκυριών με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,16 0,15 0,14
Επιχειρήσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη 0,11 0,10 0,10
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων 0,06 0,06 0,06
ΔΑΝΕΙΑ Στεγαστικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 2,01 2,01 2,01
Καταναλωτικά και λοιπά δάνεια με διάρκεια άνω των 5 ετών 6,60 6,57 6,58
Επιχειρηματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 3,20 3,17 3,17
Επαγγελματικά με διάρκεια άνω των 5 ετών 4,32 4,35 4,30
Μέσο σταθμισμένο επιτόκιο δανείων 3,68 3,65 3,64
  Περιθώριο επιτοκίου 3,62 3,59 3,58

 

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 14,48%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 28 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 10,84%. Το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 32 μονάδες βάσης στο 2,61%.

Tο μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,28%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε επίσης σχεδόν αμετάβλητο στο 6,59%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε, το Μάιο του 2021, κατά 28 μονάδες βάσης στο 2,90%.

Ειδικότερα, τo μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε στο 3,44%  από 3,16% τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 4,51%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 17 μονάδες βάσης στο 3,30%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 11 μονάδες βάσης στο 2,56%.

Υφιστάμενα Δάνεια

Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,64%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε αμετάβλητο στο 2,01%. Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταναλωτικών και λοιπών δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,58%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρέμεινε αμετάβλητο στο 3,17%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε στο 4,30% από 4,35% τον προηγούμενο μήνα.