Αρχική Διεθνή Το πλαίσιο στήριξης της ΕΕ για ζημιές στην γεωργία-κτηνοτροφία – Απάντηση σε...

Το πλαίσιο στήριξης της ΕΕ για ζημιές στην γεωργία-κτηνοτροφία – Απάντηση σε παρέμβαση του Κ. Μαυρίδη

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με γραπτή παρέμβασή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  ο Ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης (ΔΗΚΟ – S&D) έθεσε το φαινόμενο των αυξανόμενων ζημιών στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα, ιδιαίτερα στην Κύπρο, λόγω και της κλιματικής αλλαγής. Προς τούτο, ερωτήθηκε η Επιτροπή τόσο για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Κύπρος να αντλήσει οικονομική ή άλλη βοήθεια, αλλά και για τους σχεδιασμούς της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αντιμετώπιση του προβλήματος.

Στην απάντησή της η Επιτροπή σημειώνει ότι τέτοιες ζημιές εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-20 (ΠΑΑ), συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και ότι, το ΠΑΑ «θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει μέτρα διαχείρισης κινδύνου για την κάλυψη χρηματοδοτικών συνεισφορών σε ασφάλιστρα που καταβάλλονται για την ασφάλιση καλλιεργειών, ζώων και φυτών ή σε ταμεία αλληλοβοήθειας  με σκοπό τον μετριασμό των οικονομικών ζημιών των γεωργών.»

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι «στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», το Ταμείο Συνοχής παρέχει στήριξη για την αποτελεσματική διαχείριση των υδατικών πόρων  και προωθεί μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη διαχείριση των κινδύνων, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.» Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος «μπορεί να αποφασίσει να χορηγήσει στους γεωργούς προκαταβολές έως και 50% των άμεσων ενισχύσεων (από τις 16 Οκτωβρίου του έτους υποβολής της αίτησης) ή έως και 75% για ορισμένα μέτρα του ΠΑΑ (μόλις ολοκληρωθούν οι διοικητικοί έλεγχοι του εν λόγω έτους).» Θα  μπορούσε επίσης «να ζητήσει από την Επιτροπή να επιτρέψει την αύξηση του επιπέδου των προκαταβολών, λόγω αντίξοων καιρικών συνθηκών.»

Η Επιτροπή σημειώνει τέλος ότι «η στήριξη για την ασφάλιση της συγκομιδής ενεργοποιήθηκε στο εθνικό πρόγραμμα για τον αμπελοοινικό τομέα  με σκοπό την εξασφάλιση του εισοδήματος των παραγωγών έναντι απώλειας λόγω ξηρασίας. Οι αναγνωρισμένες οργανώσεις παραγωγών στον τομέα των οπωροκηπευτικών μπορούν επίσης να συμπεριλάβουν την ασφάλιση της συγκομιδής στα επιχειρησιακά τους προγράμματα.» Η Κύπρος μπορεί «να χρησιμοποιήσει εθνικά κονδύλια, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις, με σκοπό την αποζημίωση των γεωργών για ζημιές που προκλήθηκαν από ξηρασία. Το ΠΑΑ στηρίζει την αποδοτική χρήση των υδάτων στη γεωργία, καθώς και τη χρήση ανακυκλωμένων και αφαλατωμένων υδάτων. Χρηματοδοτεί επίσης πρακτικές διαχείρισης της γης και του ζωικού κεφαλαίου που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος, καθώς και στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν.»