Τιμολόγια ρεύματος: Οι διακοπές λόγω οφειλών – Οι προτάσεις του Ρυθμιστή

Νέους κανόνες ως προς τον ορισμό του «στρατηγικού κακοπληρωτή», τη διακοπή ρεύματος στους υπερήμερους οφειλέτες αλλά και τη μετακίνηση των καταναλωτών από πάροχο, σε πάροχο εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Υδάτων και Ενέργειας (ΡΑΑΕΥ).

Ταυτόχρονα από τις προτεινόμενες διατάξεις συνάγεται το συμπέρασμα της εισήγησης για την καθιέρωση συστήματος επισήμανσης των καταναλωτών με βάση τη συνέπεια και την ασυνέπεια ως προς την πληρωμή των λογαριασμών ρεύματος και φυσικού αερίου.

Πρόκειται για το λεγόμενο κι ως Debt Flagging το οποίο θα τηρείται από τον Διαχειριστή και οι προμηθευτές θα επισημαίνουν τους πελάτες εκείνους που έχουν υπερήμερους λογαριασμούς ρεύματος, σύμφωνα με τον ot.gr.

Σύμφωνα με τη ΡΑΑΕΥ η αλλαγή προμηθευτή επιτρέπεται σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τις ακόλουθες δύο:

  1. Όταν ο πάροχος έχει στείλει στον Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου (διακοπής ηλεκτροδότησης)
  2. Όταν έχει υποβληθεί και νείναι είναι ενεργή εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή από 3 διαφορετικούς παρόχους για τη βασική κατηγορία των οικιακών πελατών και από 2 διαφορετικούς παρόχους για τη βασική κατηγορία των μη οικιακών πελατών.

Η προθεσμία εξόφλησης του λογαριασμού κατανάλωσης ξεκινά από την ημερομηνία αποστολής του και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 ημέρες για τους μικρούς πελάτες. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής του λογαριασμού η προθεσμία ξεκινά να μετρά από την παράδοση του στο ταχυδρομείο.

Ο πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση των οφειλών του προς τον προμηθευτή, με τον οποίο είχε ή έχει υπογράψει σύμβαση προμήθειας. Ο προμηθευτής ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες του δύνανται να επικοινωνούν με τον πελάτη μετά τη λήξη της οριζόμενης προθεσμίας υπενθυμίζοντας του την οφειλή και προσφέροντας του τη δυνατότητα 6 εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης σε δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων δεν δύναται να είναι μικρότερος από 6 δόσεις.

Αν ο λογαριασμός κατανάλωσης για το κόστος αποκλειστικά ηλεκτρικής ενέργειας δεν εξοφληθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, τότε ο πάροχος αναγράφει διακριτά το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής, συμπεριλαμβανομένω των προβλεπόμενων τόκων υπερημερίας, στον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Ο πελάτης οφείλει να καταβάλει εντός της τακτής προθεσμίας εξόφλησης του νέου λογαριασμού.

Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, τότε ο προμηθευτής οφείλει να επικοινωνήσει με τον πελάτη ενός 10 ημερών για να του προσφέρει πρόταση διακανονισμού οφειλής σε δόσεις.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης δεχτεί τον διακανονισμό, ο προμηθευτής δεν υποβάλει εντολή σπισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης δεν δεχτεί τον διακανονισμό, ο προμηθευτής υποβάλει εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή. Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πελάτη σχετικά με την υποβολή της εντολής επισήμανσης.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης έχει επισημανθεί ως υπερήμερος και πληρώσει ή διακανονίσει την οφειλή του, ο προμηθευτής υποβάλει εντολή άρσης της επισήμανσης του εελάτη ως υπερήμερου και ενημερώνει γραπτώς τον πελάτη.

Η εντολή άρσης επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου υποβάλλεται στον αρμόδιο Διαχειριστή την ημέρα πληρωμής ή διακανονισμού της οφειλής και εκτελείται εντός της ίδιας ημέρας.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο τρέχων Προμηθευτής έχει υποβάλει εντολή επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή σχετικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές που αφορούν αποκλειστικά στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και ο πελάτης δεν εξοφλήσει ή δεν διακανονίσει την οφειλή εντός 20 ημερών από την υποβολή εντολής επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου, ο προμηθευτής δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών αφού προηγουμένους έχει ενημερώσει γραπτώς τον Πελάτη.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης πληρώσει ή διακανονίσει την οφειλή του, ο Προμηθευτής υποβάλει εντολή άρσης της Επισήμανσης του Πελάτη.

Μετά την αλλαγή προμηθευτή στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η ημερομηνία εξόφλησης του τελικού λογαριασμού, ο πάροχος οφείλει να επικοινωνήσει με τον πρώην πελάτη εντός 10 ημερών για να του προσφέρει πρόταση διακανονισμού οφειλής σε δόσεις.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώην πελάτης δεχτεί τον διακανονισμό, ο παλαιός προμηθευτής δεν υποβάλει Εντολή Επισήμανσης του Πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή.

Στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώην πελάτης δεν δεχτεί τον διακανονισμό, ο παλαιός προμηθευτής υποβάλει εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή. Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πρώην πελάτη σχετικά με την υποβολή της εντολής επισήμανσης.

Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της εντολής επισήμανσης μπορεί να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον Αρμόδιο Διαχειριστή. Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πρώην πελάτη σχετικά με την υποβολή της εντολής επισήμανσης.

Μετά την αλλαγή προμηθευτή, στην περίπτωση κατά την οποία ο πρώην Πελάτης αθετήσει τους όρους του διακανονισμού, ο παλαιός προμηθευτής δύναται να υποβάλει εντολή επισήμανσης του πελάτη ως υπερήμερου στο σύστημα του διαχειριστή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 6 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας Δήλωσης Εκπροσώπησης Μετρητή όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον Αρμόδιο Διαχειριστή.

Παράλληλα, ενημερώνει γραπτώς τον πρώην Πελάτη σχετικά με την υποβολή της εντολής επισήμανσης.

Ο προμηθευτής δεν δύναται να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, στην περίπτωση κατά την οποία ο πελάτης έχει υποβάλει προς τον προμηθευτή έντυπο αμφισβήτησης λογαριασμού κατανάλωσης και προς τούτο έχει προσφύγει ενώπιον αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου και έχει λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή εκτέλεσης της απενεργοποίησης του μετρητή του ή παύσης εκπροσώπησης, αντίστοιχα.

Η πρώτη υποβολή εντολών επισήμανσης πρώην πελάτη ως υπερήμερου στο πληροφοριακό σύστημα του αρμόδιου Διαχειριστή προϋποθέτει την ύπαρξη οφειλών του πρώην πελάτη στον παλαιό προμηθευτή οι οποίες 10 έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά.

Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την πρώτη εφαρμογή υπάρξουν ενεργές Εντολές Επισήμανσης για πελάτη ως υπερήμερου τουλάχιστον από 3 προμηθευτές για την κατηγορία των Οικιακών Πελατών και τουλάχιστον από 2 Προμηθευτές για την κατηγορία των Μη Οικιακών Πελατών περιορίζεται αυτομάτως το δικαίωμα αλλαγής προμηθευτή του πελάτη.

Για την πρώτη υποβολή Εντολών Επισήμανσης Πελάτη ως υπερήμερου, οι προμηθευτές οφείλουν να ενημερώσουν τους πελάτες του με βαση την προαναφερόμενη διαδικασία που προβλέπει την πρόταση διακανονισμού των οφειλών.

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις