Αρχική Εργασιακά Τι θα ισχύει στο δημόσιο με το lockdown – Τρια “μυστικά” σημεία...

Τι θα ισχύει στο δημόσιο με το lockdown – Τρια “μυστικά” σημεία της εγκυκλίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τρία “μυστικά” σημεία έχει η εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τη λειτουργεία στο Δημόσιο κατά τη διάρκεια του lockdown.

Συγκεκριμένα, οι δημόσιοι υπάλληλοι κατά τη διάρκεια του lockdown θα απασχολούνται σε άλλα καθήκοντα από αυτά του κλάδου και των ειδικοτήτων τους. Σύμφωνα με τηνη εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο του πλάνου εργασιών κάθε φορέα:

“Θα προσδιοριστούν ποιοι υπάλληλοι από τους δυνητικά υπαγόμενους στην εκ περιτροπής εργασία, θα συνδράμουν στην εξυπηρέτηση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα με παροχή εργασίας με αυτοπρόσωπη παρουσία (ενδεικτικά αναφέρεται το κάτωθι παράδειγμα: υπάλληλοι τεχνικών ειδικοτήτων ή βοηθητικού προσωπικού, οι οποίοι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν απαιτείται να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου, οπότε και θα τίθενται σε εκ περιτροπής εργασία, είναι δυνατόν, εφόσον απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, να απασχοληθούν κατ΄ εξαίρεση σε άλλα καθήκοντα, π.χ. για την τηλεφωνική εξυπηρέτηση του κοινού ή για τον προγραμματισμό των ραντεβού των πολιτών κ.α.). Για την κατ΄ εξαίρεση αξιοποίηση του προσωπικού σε καθήκοντα άλλα από αυτά του κλάδου ή της ειδικότητάς τους, θα διασφαλίζεται πάντοτε ότι τηρούνται οι κανόνες του μη συνωστισμού και μη συγχρωτισμού εντός του φορέα”.

Διαφορετικό ωράριο εργασίας – Ποιο θα είναι αυτό

Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο, η εγκύκλιος προβλέπει ότι εκτός από τα τρία ωράρια εργασίας που αφορούν στην προσέλευση και αποχώρηση των υπαλλήλων των υπηρεσιών του Δημοσίου (7π.μ-15.00, 8.00π.μ.-16.00 και 9.00π.μ.-17.00), θα υπάρχει και παροχή εργασίας σε βάρδιες, ανεξάρτητα από το πάγιο ωράριο λειτουργίας εκάστης δημόσιας υπηρεσίας.

Ειδικές άδειες και παροχές εργασίας

Στην ίδια εγκύκλιο, οι διευκολύνσεις και οι ειδικές άδειες των δημοσίων υπαλλήλων, προβλέπονται ως εξής:

  • Χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού. Σε περίπτωση εξάντλησης των ημερών κανονικής άδειας που δικαιούται ο υπάλληλος, η τέταρτη ημέρα χρεώνεται, με εξαίρεση την αναρρωτική άδεια, με οποιαδήποτε άλλη άδεια δικαιούται ο υπάλληλος ανεξαρτήτως των τυχόν ειδικών προϋποθέσεων χορήγησής της (π.χ. ειδική άδεια 22 ημερών, άδεια παρακολούθησης σχολικής επίδοσης). Υπενθυμίζεται ότι η άδεια αυτή χορηγείται συνεχόμενα ή διακεκομμένα βάσει των αναγκών του γονέα – υπαλλήλου, αλλά και του τέκνου του οποίου έχει τη φροντίδα και ανάλογα με τον τρόπο και χρόνο έναρξης λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Οι τρεις πρώτες ημέρες είτε συνεχόμενες είτε διακεκομμένες, αποτυπώνονται στο οικείο σύστημα καταχώρισης των αδειών του υπαλλήλου ως άδεια ειδικού σκοπού και η τέταρτη ημέρα χρεώνεται ως κανονική άδεια κ.ο.κ. Σε περίπτωση που χωρίς υπαιτιότητα του υπαλλήλου, ιδίως σε περίπτωση που λήξει η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων, ο υπάλληλος έχει λάβει λιγότερο των τεσσάρων ημερών της άδειας ειδικού σκοπού, οπότε και δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση του τετραημέρου, οι ως άνω μία (1) έως τρεις (3) ημέρες απουσίας αποτελούν άδεια ειδικού σκοπού.
  • Παροχή εργασίας με μειωμένο ωράριο εργασίας, μέχρι και είκοσι πέντε (25%) τις εκατό ημερησίως. Υπενθυμίζεται ότι οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της εν λόγω διευκόλυνσης θα πρέπει να αναπληρώσουν τον χρόνο που δεν παρείχαν εργασία (σχετική η αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 εγκύκλιος, ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ).
  • Παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι δυνατό με βάση τα καθήκοντα που ασκεί ο/η υπάλληλος.
  • Παροχή εργασίας κατά πλήρες ωράριο σε διαφορετικό χρόνο από το προβλεπόμενο ωράριο λειτουργίας της υπηρεσίας.

Παράλληλα, εξακολουθούν να ισχύουν οι ειδικές άδειες απουσίας για τις υπαλλήλους που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, καθώς και οι αναρρωτικές άδειες ειδικού σκοπού για όσους υπαλλήλους απαιτείται να τεθούν σε περιορισμό λόγω ύποπτου ή επιβεβαιωμένου κρούσματος covid 19.

Τι γίνεται σε περίπτωση κρούσματος

Στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ έχει αναρτηθεί πρωτόκολλο διαχείρισης κρούσματος COVID-19 για τους χώρους εργασίας του Δημόσιου τομέα (εξαιρουμένων των Υπηρεσιών Υγείας και των Σχολείων).

Αυτό προβλέπει:

  • Aπαιτείται να λάβουν γνώση όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας για το ως άνω πρωτόκολλο.
  • H αρμόδια υπηρεσία προσωπικού απαιτείται, βάσει των ιδιαιτεροτήτων εκάστης Υπηρεσίας, να εφαρμόσει την παρ. 2 του ως άνω πρωτοκόλλου, ήτοι να προβεί στην κατάρτιση ενός σχεδίου δράσης, με τη συνδρομή του Ελεγκτή Ιατρού ή του Ιατρού Εργασίας ή των ιατρών που υπηρετούν στην Υπηρεσία, εφόσον υπάρχουν.
  • Να ενημερωθεί ο Ελεγκτής Ιατρός ή ο Ιατρός Εργασίας ή οι ιατροί που υπηρετούν στην Υπηρεσία, εφόσον αυτοί υπάρχουν, προκειμένου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και των γνώσεών τους να συνδράμουν για την αποτελεσματική εφαρμογή των οδηγιών του ως άνω πρωτοκόλλου, αλλά και του σχεδίου δράσης του φορέα.
  • Να οριστεί βάσει των οργανωτικών ιδιαιτεροτήτων κάθε υπηρεσίας συντονιστής διαχείρισης COVID-19.