Τι περιλαμβάνει η συμφωνία του Eurogroup για χρέος- ρευστότητα

  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
  To Eurogroup συμφώνησε να εφαρμόσει, εκτός από τα μέτρα βραχυπρόθεσμου χρέους που έχουν ήδη τεθεί, τα ακόλουθα μέτρα μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι συμφωνημένοι στόχοι του GFN τηρούνται επίσης με προσεκτικές παραδοχές.

  Μεσοπρόθεσμα, αυτό περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα:
  • Η κατάργηση του αυξητικού περιθωρίου επιτοκίου που σχετίζεται με το τμήμα αγοράς του χρέους του 2ου ελληνικού προγράμματος από το 2018.

  • Περαιτέρω αναβολή του επιτοκίου και της απόσβεσης του EFSF κατά 10 έτη και παράταση της μέγιστης σταθμισμένης μέσης διάρκειας (WAM) κατά 10 έτη.

  Βάσει της ανάλυσης της βιωσιμότητας του χρέους από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, το Eurogroup θα επανεξετάσει στο τέλος της περιόδου χάριτος του EFSF το 2032 εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα χρέους.

  Η Ευρωομάδα θα λάβει υπόψη μια θετική αξιολόγηση στην εποπτεία μετά το πρόγραμμα, ιδίως στον τομέα της φορολογικής πολιτικής και των πολιτικών οικονομικής μεταρρύθμισης.

  Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωομάδα υπενθύμισε επίσης μακροπρόθεσμα τη συμφωνία του Μαΐου 2016 σχετικά με ένα μηχανισμό έκτακτης ανάγκης για το χρέος που θα μπορούσε να ενεργοποιηθεί σε περίπτωση απροσδόκητα δυσμενέστερου σεναρίου. Εάν ενεργοποιηθεί από την Ευρωομάδα, θα μπορούσε να συνεπάγεται μέτρα όπως η περαιτέρω αναπροσαρμογή και ο περιορισμός των πληρωμών τόκων του ΕΤΧΣ στο βαθμό που είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σημείων αναφοράς GFN.

  Δημοσίευση πλαισίου επιτήρησης προγράμματος

  Η Ευρωομάδα υποστήριξε ότι τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους θα πρέπει να περιλαμβάνουν κίνητρα για την εξασφάλιση ισχυρής και διαρκούς εφαρμογής από την Ελλάδα των μεταρρυθμιστικών μέτρων που συμφωνήθηκαν στο πρόγραμμα.

  Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της αγοράς των μέτρων χρέους, συμφωνήσαμε ότι οι πολιτικές δεσμεύσεις που σχετίζονται με το πρόγραμμα θα συνδέονται με την επιστροφή ποσών ισοδύναμων με το εισόδημα του SMP-ANFA καθώς και με την κατάργηση του περιθωρίου επιτοκίου μέχρι τα 2022.Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν συγκεκριμένες πολιτικές δεσμεύσεις, όπως ορίζονται στο παράρτημα, για την ολοκλήρωση των βασικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ (συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων για την ολοκλήρωση των δράσεων των οποίων η υλοποίηση δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στην κυβέρνηση) συμφωνεί με τις προθεσμίες και δεσμεύεται γενικά να συνεχίσει την εφαρμογή όλων των βασικών μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΣ.

  Η εφαρμογή μιας φιλόδοξης στρατηγικής ανάπτυξης και συνετών δημοσιονομικών πολιτικών θα αποτελέσει τα βασικά συστατικά για τη διατηρησιμότητα του χρέους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωομάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για τη δέσμευση της Ελλάδας να διατηρήσει ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ έως το 2022 και στη συνέχεια να συνεχίσει να διασφαλίζει ότι οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις της ευθυγραμμίζονται με το δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ. Η ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υποδηλώνει ότι αυτό θα συνεπάγεται ένα πρωτογενές πλεόνασμα κατά μέσο όρο 2,2% του ΑΕΠ κατά την περίοδο από το 2023 έως το 2060.

  Με την ολοκλήρωση των εθνικών διαδικασιών, τα όργανα διοίκησης του ΕΜΣ αναμένεται να εγκρίνουν την εκταμίευση της πέμπτης και της τελευταίας δόσης του προγράμματος ΕΜΣ ύψους 15 δισ. Ευρώ.

  Από το συνολικό αυτό ποσό, 5,5 δισ. Ευρώ θα διατεθούν στο διαχωρισμένο λογαριασμό, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του χρέους και 9,5 δισ. Ευρώ θα διατεθούν σε ειδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για τη δημιουργία ταμειακών αποθεμάτων, που θα χρησιμοποιηθούν για την εξυπηρέτηση του χρέους σε περίπτωση των αναγκών. Αυτός ο λογαριασμός θα υπόκειται σε κατάλληλες διασφαλίσεις και οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του για την αποτελεσματική διαχείριση του χρέους θα συμφωνηθεί από τις ελληνικές αρχές με τα ΕΜΣ / Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

  Συνολικά, η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα με ένα σημαντικό αποθεματικό ταμειακών διαθεσίμων ύψους 24,1 δισ. Ευρώ, το οποίο θα καλύπτει τις δημοσιονομικές ανάγκες της κυβέρνησης για περίπου 22 μήνες μετά το τέλος του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, γεγονός που αντιπροσωπεύει σημαντικό εμπόδιο έναντι των κινδύνων.