Σε νέα εγκύκλιο του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών παρατείνει για τρεις μήνες την ισχύ των:

1. Αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας:

  • με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021
  • των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δ’ σχετική εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

2. Αδειών άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών
– με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
– των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με την εγκύκλιο Δ30/Α3/51508/26-02-2021 (Κεφάλαιο Δ), βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Σκοπός της παράτασης είναι αφενός η στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα σημεία της επικράτειας, αφετέρου η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Αίτηση ανανέωσης

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ανανέωσης Π.Ε.Ι. σε οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί ο κάτοχος, εφόσον έχει  ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης. Αναφορικά με την έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι., τίθεται η ημερομηνία:

  • λήξης του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος με το σημείο Α1 της παρούσας ή μη), σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης έως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι.
  • της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος με το σημείο Α1 της παρούσας ή μη).

Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της Δ30/Α3/224146/18.8.2021 για την ανανέωση αδειών οδήγησης διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση εντύπου).

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στις περιπτώσεις αυτές τίθεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012:

  • Η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.
  • Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης μετά τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.