Δευτέρα, Δεκέμβριος 11, 2023
Αρχική Οικονομία Τι έχει αλλάξει στην φορολόγηση των εταιρικών ομολογιών

Τι έχει αλλάξει στην φορολόγηση των εταιρικών ομολογιών

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Όσοι επενδυτές έχουν τοποθετηθεί σε εταιρικά ομόλογα ελληνικών επιχειρήσεων θα πρέπει να γνωρίζουν πως από την αρχή του 2020 έχει επέλθει μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο παρακράτησης και απόδοσης των φόρων που βαρύνουν τους τόκους που λαμβάνουν.

Συγκεκριμένα, με το φορολογικό νόμο 4646/2019 που ψηφίσθηκε στα τέλη του προηγούμενου έτους αρμόδιοι για να παρακρατούν και να αποδίδουν τους τόκους των ομολόγων δεν είναι οι εκδότες των χρεογράφων, δηλαδή οι επιχειρήσεις που τα εκδίδουν, αλλά οι χειριστές των ομολογιακών εκδόσεων, δηλαδή οι τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες.

Πιο σχηματικά, μέχρι το τέλος του 2019 εάν ένας επενδυτής είχε τόκους από επένδυση σε εταιρικό ομόλογο 100 ευρώ, ο εκδότης του ομόλογου του πλήρωνε τα 85 ευρώ και απέδιδε το φόρο των 15 ευρώ στην εφορία.

Πλέον, ο εκδότης του ομόλογου καταβάλει και τα 100 ευρώ στον χειριστή (τράπεζες και οι χρηματιστηριακές εταιρείες) και εκείνος με τη σειρά του πρέπει να φροντίσει να καταβάλει το φόρο στην εφορία και το υπόλοιπο ποσό των τόκων (μετά φόρων) στον επενδυτή.

Η αλλαγή αυτή επήλθε με το άρθρο 21 του 4646/2019 που μεταξύ άλλων αναφέρει τα εξής: «Όσον αφορά στα ομόλογα του άρθρου 37 παράγραφος 5, σε παρακράτηση φόρου υποχρεούνται από τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου μόνον οι φορείς πληρωμής που προβαίνουν σε καταβολές τόκων και δεν υποχρεούται σε παρακράτηση ο εκδότης των ομολόγων.»

Οι τόκοι απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος

Από τη διάταξη προκύπτει πως ο νομοθέτης θέλησε να καταστήσει τη διαδικασία πιο αυστηρή δίνοντας μόνον σε «φορείς πληρωμής», ήτοι σε χρηματοοικονομικά ιδρύματα τη δυνατότητα παρακράτησης και απόδοσης των φόρων.

Με το ίδιο άρθρο εξάλλου η κυβέρνηση ξεκαθάρισε πως οι τόκοι εταιρικών ομολογιών εισηγμένων σε τόπο διαπραγμάτευσης εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4514/2018 ή σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά εκτός Ε.Ε., η οποία εποπτεύεται από αρχή διαπιστευμένη στον Διεθνή Οργανισμό Εποπτικών Αρχών Κεφαλαιαγοράς (International Organization of Securities Commissions, IOSCO), καθώς και των πάσης φύσεως ομολογιών που εκδίδουν οι πιστωτικοί συνεταιρισμοί που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίοι αποκτώνται από φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος.

Μεταθέτοντας την υποχρέωση παρακράτησης των φόρων στους χειριστές των χρεογράφων, ο νομοθέτης διασφάλισε επιπρόσθετα πως πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, θα απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, θα τον καταβάλουν κανονικά, με ευθύνη τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.