Αρχική Υπουργεία Τι αλλάζει για τους καταναλωτές στην ενέργεια – Σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ

Τι αλλάζει για τους καταναλωτές στην ενέργεια – Σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή «ρυθμίζονται θέματα προστασίας και ενίσχυσης της θέσης των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου». Συγκεκριμένα επαναπροσδιορίζονται τα δικαιώματα των πελατών ηλεκτρικής ενέργειας και μεταξύ άλλων, επιτρέπεται στους προμηθευτές ή στους συμμετέχοντες στην αγορά που δραστηριοποιούνται στη σωρευτική εκπροσώπηση, να επιβάλλουν, κατά παρέκκλιση των ισχυόντων (ελεύθερη επιλογή προμηθευτή), τέλος τερματισμού σύμβασης, σε πελάτες που καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου, πριν από τη λήξη της σύμβασης, υπό τους τιθέμενους όρους και προϋποθέσεις. Προβλέπονται οι υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σχετικά με την παροχή στοιχείων και πληροφοριών προς τους πελάτες, για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των οποίων μεριμνά η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ․Α․Ε․)

Εισάγεται η έννοια των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες μπορούν να παρέχουν, κατά τα οριζόμενα, οι προμηθευτές σε τελικούς πελάτες που διαθέτουν ευφυή μετρητή (ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης της ηλεκτρικής ενέργειας). Με υπουργική απόφαση θεσπίζεται, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, Πλαίσιο Εφαρμογής των Συμβάσεων Δυναμικής Τιμολόγησης και ορίζεται το αντικείμενο αυτού. Επιπλέον, καθορίζεται το καθεστώς που διέπει τη σύναψη συμβάσεων σωρευτικής εκπροσώπησης και προσδιορίζονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μερών.

Με το σχέδιο νόμου παρέχεται το δικαίωμα στους οικιακούς πελάτες και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τουλάχιστον ένα εργαλείο σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών. Τα εργαλεία σύγκρισης πληρούν τις οριζόμενες απαιτήσεις και μπορούν να τελούν υπό τη διαχείριση οποιασδήποτε οντότητας, ιδίως δημόσιων αρχών ή φορέων και ιδιωτικών εταιρειών. Όλα τα εργαλεία σύγκρισης είναι επιλέξιμα για να αιτηθούν σήμα εμπιστοσύνης, το οποίο απονέμεται, αναστέλλεται ή ανακαλείται με απόφαση της Ρ․Α․Ε․, η οποία μπορεί να επιβάλλει χρηματική κύρωση στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή του σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας κάποιου εργαλείου ή των σχετικών συστάσεων ή αποφάσεών της.

Επίσης, προσδιορίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση, εγκατάσταση, αξιολόγηση και εφαρμογή ευφυών συστημάτων μέτρησης κατανάλωσης ενέργειας. στ. Καθορίζονται θέματα σχετικά με τη διαχείριση δεδομένων που αφορούν στις δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Προσδιορίζονται ζητήματα οργάνωσης της διαχείρισης των εν λόγω δεδομένων και ορίζεται ότι, για την πρόσβαση σε αυτά ή για την υποβολή αίτησης προκειμένου τα δεδομένα να καταστούν διαθέσιμα, οι τελικοί πελάτες δεν επιβαρύνονται με πρόσθετη χρέωση.

Θεσπίζεται υποχρέωση των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για την τήρηση αρχείων και διάθεση αυτών στις εθνικές αρχές με τα δεδομένα που αφορούν όλες τις αγοραπωλησίες συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και παραγώγων της, με πελάτες χονδρικής και Διαχειριστές συστήματος μεταφοράς.

Αλλαγές για τους διαχειριστές
Με τα άρθρα 18 – 31 του σχεδίου νόμου ρυθμίζονται εκ νέου ζητήματα σχετικά με την οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ειδικότερα, μεταξύ άλλων: α. Επανακαθορίζονται: i) τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (E․Σ․M․H․E․), ii) τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ε․Σ․Μ․Η․Ε․, iii) ζητήματα σχετικά με την ανάπτυξη του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και τη λήψη αποφάσεων για επενδύσεις μέσω του δεκαετούς σχετικού Προγράμματος, iv) θέματα σχετικά με τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας στο Ε.Σ.Μ.Η.Ε., με ειδική πρόβλεψη για δυνατότητα εφαρμογής περιορισμών από τον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.), με σκοπό τη διασφάλιση της οικονομικής αποδοτικότητας των εν λόγω εγκαταστάσεων. β. Στο πλαίσιο του διαχωρισμού συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και των Διαχειριστών αυτών, επαναπροσδιορίζονται: i) οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους Διαχειριστές, ii) θέματα σχετικά με την πιστοποίηση της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., σε περίπτωση που αυτή ελέγχεται από πρόσωπα τρίτης χώρας και λοιπά συναφή θέματα. γ. Επανακαθορίζονται ζητήματα σχετικά με την αγορά συναλλαγών και τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων: – Προσδιορίζονται εκ νέου τα θέματα που ρυθμίζονται με τον Κώδικα του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) & Εγγυήσεων Προέλευσης, τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

Επικαιροποιούνται τα θέματα σχετικά με τον νομικό και τον λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και ορίζεται ρητά ότι η εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ» (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).

Επεκτείνονται οι αρμοδιότητες του Υπευθύνου Συμμόρφωσης της Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και στον έλεγχο της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των μερών σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων, όσον αφορά στις ενεργειακές δραστηριότητες ηλεκτρικής ενέργειας. – Διευρύνεται το ρυθμιστικό περιεχόμενο του Κώδικα Διαχείρισης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε

Επικαιροποιούνται οι διατάξεις που διέπουν το Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και τη διαχείριση αυτού, οι οποίες διακρίνονται από εκείνες που αφορούν στα λοιπά Κλειστά Δίκτυα Διανομής και τη διαχείρισή τους. – Εισάγονται διατάξεις σχετικά με τα Κλειστά Δίκτυα Διανομής, των οποίων οι Διαχειριστές μπορούν, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., να εξαιρούνται από ένα διευρυμένο πεδίο υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα. Η εν λόγω δυνατότητα εξαίρεσης ισχύει και για το Δίκτυο Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.

Ορίζονται οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο και στο οποίο χορηγείται σχετική Άδεια για τη διαχείριση και εκμετάλλευση του εν λόγω Συστήματος. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη του προαναφερόμενου συστήματος βάσει Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου, το οποίο εκπονεί ο ίδιος ο Διαχειριστής και υποβάλλεται για έγκριση στη Ρ.Α.Ε. Σε περίπτωση που η Ρ.Α.Ε. διαπιστώσει υπέρβαση του οριζόμενου δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος υλοποίησης ορισμένων έργων ανάπτυξης του Ε.Δ.Δ.Η.Ε., επιβάλλει συγκεκριμένη ρήτρα για κάθε έτος καθυστέρησης, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (άρθρο εξηκοστό πρώτο του ν.4839/2021), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. – Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με τη νομική και λειτουργική ανεξαρτησία των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και το σχετικό Πρόγραμμα Συμμόρφωσης, το οποίο εφαρμόζεται όταν ο εν λόγω Διαχειριστής αποτελεί μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ηλεκτρικής ενέργειας.

Στους παραβάτες των ανωτέρω ρυθμίσεων επιβάλλονται από τη Ρ․Α․Ε․ πρόστιμα, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία.

Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα λειτουργίας Διαχειριστών συνδυασμένων συστημάτων μεταφοράς και διανομής, υπό τους προβλεπόμενους όρους. δ. Ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με την παραγωγή, προμήθεια και οργάνωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων: – Προβλέπεται ότι, οι τελικοί πελάτες δικαιούνται να ενεργούν ως ενεργοί πελάτες, χωρίς δυσανάλογες ή διακριτικές τεχνικές απαιτήσεις, διοικητικές απαιτήσεις, διαδικασίες και χρεώσεις και τέλη δικτύου που δεν αντανακλούν το κόστος. Περαιτέρω, εξειδικεύονται τα δικαιώματα και ιδίως οι οικονομικές ευθύνες των ανωτέρω.

– Επανακαθορίζονται: i) το περιεχόμενο του Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνει μια σύμβαση Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ii) τα κριτήρια τιμολόγησης για τη σύνδεση και χρήση των εθνικών δικτύων. ε. Τροποποιούνται διατάξεις του ν.4342/2015 ως ακολούθως: – απαλείφονται αναφορές και ρυθμίσεις σχετικές με τη μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας, – προστίθενται αναφορές σχετικά με την τιμολόγηση των τελικών καταναλωτών φυσικού αερίου. στ. Παρατίθενται οι καταργούμενες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άλλες διατάξεις
Με το σχέδιο νόμου τροποποιούνται χωροταξικού και πολεοδομικού περιεχομένου διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, που αφορούν, μεταξύ άλλων: – στη διεύρυνση των συμπληρωματικών λειτουργιών που επιτρέπεται να χωροθετηθούν εντός του σταδίου «Καραϊσκάκη», – στoν επανακαθορισμό των χρήσεων γης συγκεκριμένων περιοχών (του Δήμου Αχαρνών και του Δήμου Φυλής), – στην παράταση, αναδρομικά από τη λήξη της (3.11.2020) και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα, της δεκαετούς αποκλειστικής προθεσμίας από την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, για την ολοκλήρωση των έργων τεχνικής υποδομής στις εκτάσεις των Οικοδομικών Συνεταιρισμών. – στο δικαίωμα χρησιμοποίησης χώρων κατοικίας, ανεξαρτήτως εάν αυτή είναι μόνιμη ή μη, για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Τροποποιούνται συγκεκριμένες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας (ν.998/1979) και συγκεκριμένα: α. Εξαιρούνται υποχρεωτικά της αναδάσωσης εκτάσεις που έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες αλλά εμφανίζονται να μην αποτελούν δάση ή δασικές εκτάσεις στους οικείους δασικούς χάρτες. Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαίωμα κυριότητας για τις εκτάσεις αυτές. β. Παρατείνεται έως την οριζόμενη ημερομηνία, η προθεσμία εντός της οποίας οι μνημονευόμενες Οργανωμένες Τουριστικές Κατασκηνώσεις (κάμπινγκ) οφείλουν να λάβουν την πράξη πληροφοριακού χαρακτήρα της αρμόδιας Δασικής Αρχής.

Καταβάλλεται, εντός του έτους 2022, οικονομική ενίσχυση χωρίς πρόσθετα τέλη ή προσαυξήσεις, κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, σε όσους ρητινεργάτες πραγματοποίησαν εργασίες πυροπροστασίας δασών κατά το έτος 2018, περιλήφθηκαν στις σχετικές αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής, πλην όμως η καταβολή της εν λόγω ενίσχυσης δεν κατέστη δυνατή εντός του έτους 2019. Λογίζεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, νόμιμη και κανονική η ανάληψη υποχρέωσης και η πληρωμή της εν λόγω δαπάνης (ύψους 24.726,63 ευρώ), με Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής, εντός του οικονομικού έτους 2022, καταβάλλεται δε σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία.

Παρέχεται η δυνατότητα υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις, σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και σε εγκαταστάσεις του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, να λαμβάνουν, έως την οριζόμενη ημερομηνία, έγκριση επέμβασης από την αρμόδια Δασική Υπηρεσία, καταβάλλοντας το διπλάσιο αντάλλαγμα χρήσης γης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εθνική Στρατηγική για το Περπάτημα (ΕΣΠ) και εγκρίνεται με Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Καθορίζονται η χρονική διάρκεια της ΕΣΠ (δεκαετής) και κατ’ ελάχιστον, το περιεχόμενο αυτής.