Αρχική Εποχικοί Θέσεις γυμναστών στο δήμο Μαλεβιζίου

Θέσεις γυμναστών στο δήμο Μαλεβιζίου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο Δήμος Μαλεβιζίου ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάτκειας 2 μηνών.

Τα δικαιολογητικά

Μαζί με την αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά:
1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος.
4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα
(12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο
του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών
ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι.
Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή
χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη).
6. Ασφαλιστικό βιβλιάριο ΙΚΑ.
7. Α.Μ.Κ.Α.
8. IBAN τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο όνομα δικαιούχου.
9- Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ. τρέχουσας χρήσης.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 11/11/2019-13/11/2019

Αναλυτικότερα στον παρακάτω σύνδεσμο.

Τηλέφωνο:
2813 400687, 2813 400623