Αρχική Εποχικοί Θέσεις εργασίας στο υπουργείο Παιδείας για 18 μήνες

Θέσεις εργασίας στο υπουργείο Παιδείας για 18 μήνες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης και καθαριότητας στα εποπτευόμενα Γυμναστήρια Ε.Γ.Α. «ο Ι.ΦΩΚΙΑΝΟΣ» και Δ.Π.Π.Γ. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ που εδρεύουν στην Αθήνα Νομού Αττικής και συγκεκριμένα του εξής ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης αριθμού ατόμων με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα ) προσόντα:

6 ΥΕ Φυλάκων
2 ΥΕ Καθαριότητας

Η απασχόληση του προσωπικού φύλαξης θα είναι πενθήμερη και το ωράριό τους δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες εβδομαδιαίως.
Το προσωπικό καθαριότητας θα απασχοληθεί με τετράωρη (4ωρη) πενθήμερη εργασία.