Κυριακή, Απρίλιος 2, 2023
Αρχική ΑΣΕΠ Θέλεις να εργαστείς στον ΔΕΔΔΗΕ; Αυτές είναι οι 23 προκηρύξεις που βρίσκονται...

Θέλεις να εργαστείς στον ΔΕΔΔΗΕ; Αυτές είναι οι 23 προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 23 ατόμων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Ειδικότερα:

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Φλώρινας

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2021

Παράρτημα

Έντυπο Αίτησης

Νέο Ειδικό Παράρτημα Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 20/10/2021 έως και 29/10/2021.

Για λόγους που ανάγονται στην προστασία της δημόσιας υγείας, οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης/Περιοχή Φλώρινας, Ηλέκτρας 6, Τ.Κ. 53100 – Φλώρινα, απευθύνοντάς την προς τον Τομέα Υποστήριξης υπόψη κυρίας Βασιλικής Γιαννακίδου (τηλ. επικοινωνίας: 2385049412), είτε ηλεκτρονικά στο e-mail [email protected].

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η αναζήτηση απαιτούμενων δικαιολογητικών είτε με ηλεκτρονικό είτε με άλλο τρόπο, ο υποψήφιος δύναται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75), σύμφωνα με την οποία εφόσον προκύψει προσληπτέος, θα προσκομίσει αυτά σε χρόνο μεταγενέστερο και πάντως άμεσα μετά τη λήξη των έκτακτων μέτρων λόγω του κορωνοϊού COVID-19.

Η αίτηση συμμετοχής και οι σχετικές κατά περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις με αυτοπρόσωπη παρουσία του ενδιαφερόμενου.

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠKE Περιοχή Χαλκίδας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΠ-Η Περιοχή Κέρκυρας

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΚΕ Περιοχή Τρικάλων

Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ΔΠΜ-Θ Περιοχή Κατερίνης