Την κατάργηση του Τέλους Χαρτοσήμου για πάνω από 600 συναλλαγές και την αντικατάσταση του από το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής για όσες συναλλαγές θα συνεχίσει να υφίσταται, προβλέπει η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η μεταρρύθμιση αυτή αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην απλούστευση ενός νομοθετικού πλαισίου που ισχύει εν πολλοίς από το 1931, στην πλήρη ψηφιοποίηση του και στην κατάργηση του – όπου απαιτείται-, ενώ αποτελεί δέσμευση της χώρας και ορόσημο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Αντιμετωπίζονται, επίσης, χρόνια ζητήματα ασαφειών.

Πιο αναλυτικά, με το σχέδιο νόμου που αναμένεται να τεθεί άμεσα σε δημόσια διαβούλευση προωθούνται επτά αλλαγές:

 • καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου και αντικαθίσταται με το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής,
 • καταργούνται οριστικά περισσότερες από 600 περιπτώσεις επιβολής του Τέλους Χαρτοσήμου,
 • Αναφέρονται ρητά οι συναλλαγές στις οποίες θα επιβάλλεται το Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής, η δήλωση, ο υπολογισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη του οποίου θα γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ,
 • αποκλείεται ρητώς η επιβολή του σε συναλλαγές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλων έμμεσων φόρων,
 • ορίζεται ότι το Τέλος επιβάλλεται σε συναλλαγές, όπου ο ένας τουλάχιστον συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως από τον τύπο και τον τόπο κατάρτισης της συναλλαγής,
 • αποσαφηνίζεται ποιος είναι ο υπόχρεος προς απόδοση του φόρου,
 • καθορίζεται ενιαίος χρόνος απόδοσης του Τέλους.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε: «Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρούμε άλλη μία μεταρρύθμιση της καθημερινότητας των πολιτών αλλά και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης. Αφήνουμε στο παρελθόν, όπου και ανήκει, το παρωχημένο ισχύον πλαίσιο για το Τέλος Χαρτοσήμου που χρονολογείται από το 1931. Και αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να αντιμετωπίσουμε παθογένειες δεκαετιών που προκαλούσαν σύγχυση στους πολίτες και ασάφεια στην εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τον συνολικό εκσυγχρονισμό του φορολογικού μας συστήματος καταργώντας, παράλληλα, την υποχρέωση πληρωμής του εν λόγω Τέλους για πάνω από 600 συναλλαγές που επηρεάζουν θετικά την τσέπη των πολιτών και των επιχειρήσεων».

Ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας σημείωσε: «Είναι ένα νοικοκύρεμα που έχει στόχο να απαλλάξει τους πολίτες, τους επαγγελματίες, τις επιχειρήσεις αλλά και την Πολιτεία από γραφειοκρατικές διαδικασίες που τους επιβάρυναν μέχρι σήμερα. Σκοπός της ρύθμισης είναι ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου επιβολής φόρου στις συναλλαγές, η απλοποίηση και ψηφιοποίηση της διαδικασίας, ο εξορθολογισμός της βάσης επιβολής του φόρου επί συναλλαγών, καθώς και η μείωση των διοικητικών βαρών.»

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής δήλωσε: «Η αντικατάσταση του απαρχαιωμένου Τέλους Χαρτοσήμου του 19ου αιώνα από ένα σύγχρονο Τέλος Συναλλαγών, το οποίο εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες συναλλαγές, εκ των προτέρων γνωστές στους φορολογουμένους, και αποδίδεται ψηφιακά, είναι διπλά επωφελής για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Προσφέρει ασφάλεια δικαίου, εξαλείφοντας λόγους, που προκαλούσαν προστριβές με τη Φορολογική Διοίκηση και προσφυγές στα δικαστήρια, και ταυτόχρονα γλιτώνει τους φορολογουμένους από ταλαιπωρία, καθώς καταβάλλεται απλά και γρήγορα, με ψηφιακή διαδικασία. Το νέο Τέλος Συναλλαγών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του φορολογικού μας συστήματος».

Τα προβλήματα του ισχύοντος πλαισίου

Το ισχύον πλαίσιο για το Τέλος Χαρτοσήμου είναι σε σημαντικό βαθμό πολύπλοκο και πολλές φορές δημιουργεί δυσκολίες εφαρμογής στους συναλλασσόμενους. Κάποια από τα προβλήματα του ισχύοντος πλαισίου είναι τα εξής:

 • Το Τέλος Χαρτοσήμου επιβάλλεται σε συμβάσεις που καταρτίζονται στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μπορεί να αποφεύγεται η καταβολή του από συναλλασσομένους που απλώς καταρτίζουν την αντίστοιχη σύμβαση στο εξωτερικό.
 • Επίσης, το ισχύον πλαίσιο δεν αναφέρει ρητώς τα είδη συμβάσεων, επί των οποίων επιβάλλεται, αλλά καλύπτει γενικώς όσες συμβάσεις δεν υπόκεινται σε άλλες μορφές έμμεσης φορολογίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει νομική ασφάλεια σε σχέση με την υπαγωγή ή μη μιας σύμβασης σε Τέλος Χαρτοσήμου.
 • Η νομική ανασφάλεια επιτείνεται δε και από την ασάφεια σχετικά με το ποιος είναι υπόχρεος για την καταβολή του Τέλους Χαρτοσήμου και με ποιόν τρόπο πραγματοποιείται η δήλωση και η καταβολή του.

Τι αλλάζει με το νέο πλαίσιο

Πλέον, το νέο Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής θα επιβάλλεται επί των συναλλαγών, ανεξάρτητα από τον τόπο κατάρτισής τους εφόσον ένας τουλάχιστον συμβαλλόμενος έχει φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν συντρέχει λόγος απαλλαγής για τους συμβαλλομένους. Οι συναλλαγές αυτές

α) κατονομάζονται ρητώς στον νόμο,

β) δεν υπόκεινται σε άλλους έμμεσους φόρους.

Κατάργηση Τέλους Χαρτοσήμου

Σημειώνεται πως με τις προωθούμενες διατάξεις καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου σε περισσότερες από 600 περιπτώσεις συναλλαγών:

 • Πιο αναλυτικά, καταργείται το Τέλος Χαρτοσήμου σε μια σειρά από σημαντικές συναλλαγές όπως: χρησιδάνειο, ασφαλιστικές συναλλαγές, σύσταση και αύξηση κεφαλαίου μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων, ενέγγυες πιστώσεις τραπεζών υπέρ εισαγωγέων, συμβατικοί τόκοι δανείων και πιστώσεων.
 • Επιπρόσθετα, καταργείται σε περισσότερες από 100 συναλλαγές που αφορούν σε χαρτόσημα επί παραβόλων (πχ άδεια γάμου, επαγγελματικές άδειες κλπ.). Απαραίτητη επισήμανση: Η κατάργηση του Τέλους Χαρτοσήμου δεν συμπαρασύρει και την κατάργηση του παραβόλου για τις εν λόγω συναλλαγές. Οδηγεί ωστόσο σε μείωση της τελικής επιβάρυνσης.
 • Καταργείται, επίσης, σε περισσότερες από 500 συναλλαγές στις οποίες επιβαλλόταν Τέλος Χαρτοσήμου 2,4% ή 3,6% επί των κρατήσεων που αφορούν ΝΠΔΔ ή Δημόσιο (π.χ. Χαρτόσημο επί  Κρατήσεων υπέρ Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων), υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) κα.

Δήλωση και απόδοση Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής

Το Τέλος Συναλλαγής για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση μέσω νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ. Η δήλωση και απόδοση του Τέλους γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνον της συναλλαγής.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος (η βεβαίωση και απόδοση του γίνεται με βάση τις προθεσμίες των παρακρατούμενων φόρων), τα μισθώματα (η απόδοσή του γίνεται μέσω της υποβολής της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος) και η περίπτωση τρεχούμενου δοσοληπτικού λογαριασμού (η δήλωση και η απόδοση γίνεται εντός του πρώτου μήνα του επόμενου φορολογικού έτους).

Για συναλλαγές με το Δημόσιο, το Τέλος Συναλλαγής καταβάλλεται ηλεκτρονικά πριν την κατάρτιση ή έκδοση της οικείας πράξης.

Συντελεστές του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής

Σημειώνεται ότι οι συντελεστές του Ψηφιακού Τέλους Συναλλαγής για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών αποσαφηνίζονται και ορίζονται ως εξής:

 • 3,60% σε όλα τα μισθώματα ακινήτων, στα τιμολόγια είσπραξης αποζημιώσεων νόμιμων τόκων και τόκων υπερημερίας και στις συναλλαγές ή συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλονται για πράξεις που δεν αφορούν αυτήν καθώς και στις περιπτώσεις όπου ο ένας συμβαλλόμενος είναι Δημόσιο, Δήμος, ΝΠΔΔ.
 • 2,40% εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι ή συναλλασσόμενοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ή τουλάχιστον ένας έχει τη νομική μορφή της ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ.
 • 1,20% εφόσον πρόκειται για καταβολή αμοιβής σε φυσικά πρόσωπα ή μέλη διοίκησης και για κατάθεση ή ανάληψη από τα χρηματικά διαθέσιμα νομικών προσώπων και οντοτήτων.
 • 0,30% επί των προσκομιζόμενων επιταγών (“πινάκια”) σε πιστωτικά ιδρύματα.

Ψηφιακό Τέλος Συναλλαγής για δάνεια, καταθέσεις και αναλήψεις

Σε δάνεια που υπόκεινται σε Τέλος Συναλλαγής (δάνεια μεταξύ ιδιωτών/εταιρείες τα οποία δεν είναι τραπεζικά) επιβάλλεται ανώτατο όριο στο Τέλος Συναλλαγής ύψους 150.000 ευρώ ανά δανειακή σύμβαση αλλά ανεξαρτήτως του τόπου που συνήφθη το δάνειο. Με τον τρόπο αυτό δεν θα υφίστανται πλέον οι λόγοι παράκαμψης της νομοθεσίας. Έτσι, το δημόσιο θα εισπράττει τα τέλη που μέχρι τώρα έχανε καθώς οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονταν στο εξωτερικό. Η επιβάρυνση δε για τις εταιρίες και τους ιδιώτες θα είναι σε λογικά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, υπάγονται σε Τέλος Συναλλαγής:

 • με συντελεστή 3,6% τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών,
 • με συντελεστή 2,4% τα δάνεια μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν αμφότερα επιχειρηματική δραστηριότητα ή όπου ο ένας τουλάχιστον συμβαλλόμενος είναι ΑΕ, ΕΠΕ ή ΙΚΕ,
 • με συντελεστή 1,2% οι εγγραφές στα βιβλία νομικών προσώπων περί καταθέσεων και αναλήψεων.
 • με συντελεστή 2,4% τα ομολογιακά δάνεια του ν. 4548/2018 εκτός εάν διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι εξαιρούνται του Τέλους οι συμβατικοί τόκοι των δανείων.

A. EΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ – αναλυτικά
1Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από γιατρούς, φαρμακοποιούς και ελεύθερους επαγγελματίες (εφόσον, βάσει διάταξης νόμου προβλέπεται η έκδοση τέτοιας άδειας) 
2 Οι άδειες γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού και η πράξη διαζυγίου
3Η άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών
4 Η ανανέωσή λειτουργίας ιαματικών πηγών 
5Η άδεια λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων
6Η ανανέωση λειτουργίας τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων
7Η άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου, καθώς και η ανανέωσή της 
8Οι άδειες οπλοφορίας, προς άσκηση στη σκοποβολή
9Η άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου
10Η ανανέωση της άδειας ειδικού καπνεργοστασίου
11 τα κυβερνητικά πιστοποιητικά των πλοίων με ελληνική σημαία, που εκδίδονται από την Αρχή ή εξουσιοδοτημένο από αυτήν οργανισμό, στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή
12τα έγγραφα εθνικότητας πλοίων, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών
13τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών αεροσκαφών καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών 
14Παράβολο για έκδοση άδειας πολιτικού γάμου
15Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Κουρέα – Κομμωτή
16Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Τεχνίτη Περιποίησης Χεριών & Ποδιών
17Τέλος Καλλυντικών επί Χονδρικής Αξίας Πωλήσεων 
18Τέλος Ετοιμότητος Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων
19Αξία Πάγιου Τέλους Φαρμακοτεχνικών Μορφών
20Αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές)
21Πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων) Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ τάξης
22Πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων) Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης
23Αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του προσωπικού εδάφους
24Πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων) Ζ΄και ανώτερης τάξης
25Τέλος Χαρτοσήμου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
26Για έκδοση πισ/κού Αξ/κών αλ/πών & καE207:E235τ/ρω πληρ/των
27Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Ε/Γ Μικρού Σκάφους και Φ/Γ Πλοίου
28Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης Ε/Γ και Φ/Γ Πλοίου
29Πιστοποιητικό (Ανά)Καταμέτρησης
30Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα
31Για έκδοση προσωρινής άδειας εγκατάστασης & λειτουργίας τηλεπικ/κου σταθμού
32Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης, Πλοία ολικού μήκους μέχρι 20 μέτρα
33Έκδοση Άδειας Μετασκευής, Πλοία ολικού μήκους από 20,01 μέτρα 100 μέτρα
34Χαρτοσήμανση Πιστ/κού (Ανά)Καταμέτρησης
35Έκδοση Άδειας Μετασκευής, Πλοία ολικού μήκους άνω των 100,01 μέτρων 
36Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο
37Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης, Πλοία ολικού μήκους από 20,01 μέτρα 100 μέτρα 
38Διεθνές Πιστοποιητικό Προστατευτικού Συστήματος Υφαλοχρωματισμού
39Για έκδοση προσωρινού πιστοποιητικού καταμέτρησης 
40Εκδοση Πιστοποιητικού Ναυτικής Εργασίας
41Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης Μικρών Σκαφών
42Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης Πλοίων Εσωτερικού
43Διεθνές Πιστοποιητικό Γραμμής Φόρτωσης
44Εκδοση SMC
45Εκδοση ISSC σε πλοια με ελληνική σημαία 
46Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο
47Διεθνές Πιστοποιητικό Ενεργειακής Αποδοτικότητας
48Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα
49Πιστοποιητικό Ασφάλειας Ραδιοεπικοινωνιών Φορτηγού Πλοίου
50Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα
51Πιστοποιητικό Ασφάλειας Κατασκευής Φορτηγού Πλοίου
52Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου
53Διεθνές Πιστοποιητικό Διαχείρισης Έρματος 
54Διεθνές Πιστοποιητικό Χωρητικότητας (1969)
55Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εξαρτισμού Φορτηγού πλοίου
56Έκδοση ISMC
57Χαρτοσήμανση Πιστ/κού AFS
58Έκδοση DOC
59Πιστοποιητικό Ασφαλείας Ταχυπλόου Σκάφους
60Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (Βραχέων Διεθνών Πλόων)
61Πιστοποιητικό Απαλλαγής
62Διεθνές Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Χημικών Χύδην
63Έκδοση IISSC σε πλοία με ελληνική σημαία
64Πιστοποιητικό Καταλληλότητας Ανυψωτικών Μέσων & Ανελκυστήρων Επιβατηγών Πλοίων
65Πιστοποιητικό Ασφαλείας Επιβατηγού Πλοίου (Κ.Ο. 98/18)
66Έκδοση IDOC
67Έκδοση ΒΕΑΜ
68Χαρτοσήμανση ΠΓΦ
69Εκδοση Αρχειου Διαρκούς Σύναψης (CSR)
70Έκδοση Πιστοποιητικού Ανυψωτικών Μέσων
71Χαρτοσήμανση ΠΠΡΛ
72Χαρτοσήμανση ΠΠΡΠ
73Χαρτοσήμανση Πιστ/κού Ανυψωτικών Μέσων
74Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από τη Μεταφορά Επιβλαβών Υγρών Ουσιών Χύδην
75Πιστοποιητικό Κατασκευής και Εξοπλισμού Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους
76Άδεια Λειτουργίας Δυναμικώς Υποστηριζόμενου Σκάφους
77Εκδοση IDOC
78Πιστοποιητικό Ασφαλείας Φορτηγού Πλοίου
79Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Αλιευτικά Κ.Ο. 97/70)
80Έκδοση ISSC σε πλοία με ξένη σημαία
81Χαρτοσήμανση ΒΕΑΜ
82Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μεταφορά Επικίνδυνων Χημικών Χύδην
83Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μεταφορά Υγροποιημένων Αερίων Χύδην
84Διεθνές Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για τη Μεταφορά Υγροποιημένων Αερίων Χύδην
85Άδεια Λειτουργίας Ταχυπλόου Σκάφους
86Πιστοποιητικό Ασφαλείας Πλοίου Ειδικού Προορισμού
87Έκδοση Άδειας Ναυπήγησης, Πλοία ολικού μήκους άνω των 100,01 μέτρων
88Χαρτοσήμανση Πιστοποιητικού IBWMC
89Έκδοση Πιστοποιητικών Αξιοπλοϊας
90Έκδοση ΠΓΦ
91Έκδοση Αδειας Λειτουργίας
92Έκδοση ΠΠΡΛ
93Έκδοση ΠΠΡΠ (Πλοία εκτός Δ/Ξ)
94Έκδοση Πισ/κου Ασφ. Ραδ/νιών Φ/Γ πλοίου
95Έκδοση Πιστ/κού Ανυψωτικών Μέσων 
96Έκδοση ISPPC
97Έκδοση IAPPC
98Έκδοση IOPPC  (πλοία εκτός Δ/Ξ)
99Έκδοση ΠΠΡΠ  (Δ/Ξ πετρελαιοφ.&χημικά Δ/Ξ)
100Έκδοση IOPPC  (Δ/Ξ πετρελαιοφ.&χημικά Δ/Ξ)

Διαβάστε ΕΔΩ περισσότερες ειδήσεις