ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με 11 βήματα κλειδώνουν οι νέοι πτυχιούχοι 22-29 ετών μια υποψηφιότητα για το πρόγραμμα των 5.500 θέσεων στο Δημόσιο. Οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν μόλις λίγες ώρες ακόμα στη διάθεσή τους προκειμένου να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Το «Dimosio.gr» δημοσιεύει γρήγορο οδηγό για αυτούς που θέλουν γρήγορα να υποβάλουν την αίτηση τους.

Αναλυτικά, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα έχει ως εξής :

1)Οι άνεργοι υποβάλουν αποκλειστικά µε ηλεκτρονικό τρόπο μια αίτηση συµµετοχής. Ειδικότερα υποβάλλουν την τυποποιημένη «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ του Ειδικού προγράμματος απασχόλησης για 5.500 άνεργους πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και  τεχνολογικών ιδρυµάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόµενους δηµόσιους φορείς», η οποία είναι αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr).

2)Οι άνεργοι επιλέγουν μόνο μια ειδικότητα απασχόλησης και από µία μέχρι τρεις υπηρεσίες τοποθέτησης, συνολικά, που ανήκουν στον ίδιο ή και σε διαφορετικούς Φορείς Υποδοχής.

3)Απαραίτητη είναι η προηγούμενη πιστοποίηση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ. Η είσοδος στην τυποποιημένη αίτηση γίνεται με την χρήση των κωδικών πρόσβασης (ονομασία χρήστη και συνθηματικό).

4)Υποβολή αίτησης με διαφορετικό τρόπο δεν επιτρέπεται και συνεπάγεται τον αποκλεισμό του ανέργου από την διαδικασία. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν υποβάλλονται μέσω των ΚΠΑ2 του Οργανισμού.

5)Μετά τις 12:00 της Δευτέρας 3 Δεκεμβρίου δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αιτήσεων.

6)Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης. Η ανακρίβεια των δηλούμενων επιφέρει τον αποκλεισμό του ανέργου και σε περίπτωση τοποθέτησης αυτός ανακαλείται.

7)Ο άνεργος συμπληρώνει υποχρεωτικά τα εξής πεδία :

  • α) επιλέγει ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο πεδίο – είμαι εγγεγραµµένος άνεργος της κατηγορίας ΑµεΑ µε ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω και διαθέτω γνωµάτευση ΚΕΠΑ του ν.3863/15-07-2010 (ΦΕΚ 115/Α/15-07-2010) σε ισχύ.
  • β) επιλέγει ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο πεδίο – Κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου
  • γ) επιλέγει ΝΑΙ ή ΟΧΙ στο πεδίο – Κάτοχος διδακτορικού τίτλου
  • δ) ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου για τους έγγαµους υποψήφιους. Η συµπλήρωση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του/της συζύγου είναι απαραίτητη ακόµη και στην περίπτωση που εργάζεται, για τη διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήµατος
  • ε) ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του υπόχρεου γονέα για τους υποψήφιους, που είναι εξαρτώµενα τέκνα. Η συµπλήρωση του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του υπόχρεου γονέα για τους υποψήφιους, που είναι εξαρτώµενα τέκνα, είναι απαραίτητη, για τη διασταύρωση του οικογενειακού εισοδήµατοςΣτην ενότητα, «στοιχεία επικοινωνίας» ο άνεργος δηλώνει υποχρεωτικά τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον υπάρχει.

8.ιόρθωση, τροποποίηση ή συµπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων επιτρέπεται µε νέες ηλεκτρονικές αιτήσεις, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγουµένων ηλεκτρονικών αιτήσεων που ακυρώνονται, µέχρι τη λήξη της προθεσµίας και ειδικότερα έως και τις 3/12/2018 και ώρα 12 το μεσημέρι.

9)Ο αριθµός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης (Κωδικός Αριθµός ηλεκτρονικής αίτησης) και η ηµεροµηνία υποβολής αναγράφονται στην ηλεκτρονική αίτηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να εκτυπώσουν την ηλεκτρονική αίτηση τους προκειµένου να αναζητήσουν με τον αριθμό πρωτοκόλλου τη σειρά κατάταξης τους στους Πίνακες Κατάταξης Ανέργων ή τον λόγο αποκλεισµού τους.

10)Στα ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για προσκόμιση δικαιολογητικών προσέρχονται μόνο δυο κατηγορίες ανέργων – ωφελούμενων. Προσοχή, η προσκόμιση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει µέχρι και 4 εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

11)Οι δυο κατηγορίες ανέργων που πρέπει να προσκομίσουν δικαιολογητικά είναι :

α) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑµεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό µητρώο του Οργανισµού και επιθυµούν να µεταφερθούν στο ειδικό µητρώο ΑµεΑ του Οργανισµού. Χρειάζεται να προσκοµίσουν γνωµάτευση ΚΕΠΑ σε ισχύ, µε την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω. ∆εν γίνεται δεκτή σπόφαση στην οποία αναφέρεται, ότι το Άτοµο µε Αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία. Στην περίπτωση που η γνωµάτευση ΚΕΠΑ έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίµηνο από τη λήξη ισχύος της και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα γνωµάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρµόδια Επιτροπή, οι ωφελούµενοι δεν θα µοριοδοτούνται µε το σχετικό κριτήριο της αναπηρίας.

β) οι κάτοχοι µεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.