ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις προσλήψεις 134 ατόμων στο ΕΚΑΒ, το Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο, τον Δήμο Βέροιας και τον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου που αφορούν κυρίως άτομα στον τομέα της καθαριότητας, του αθλητισμού και γενικών καθηκόντων.

Για τις αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα
εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών, για την ειδικότητα που απαιτείται. Σε
περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, βεβαίωση ισοτιμίας
αυτό από αρμόδια αρχή.
4. Δικαιολογητικά απόδειξης εμπειρίας όπου απαιτείται.
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά τα άρθρα 16 και 17 του
Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007)
(δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική
δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα ή να μην τελούν
υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση) και ότι έχουν την υγεία και τη
3
φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των
ανωτέρω θέσεων.
6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν ότι το αμέσως προηγούμενο
δωδεκάμηνο δεν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό
πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/1994 ως προσωπικό για την
αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου
γίνεται με αφετηρία το τέλος της απασχόλησης για την οποία ο υποψήφιος
πρόκειται να προσληφθεί και προς τα πίσω.

 

 • Το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ανακοινώνει την πρόσληψη 6 ατόμων ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/02/2020-06/03/2020

Τηλέφωνο: 213 2143304

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Το Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ. ανακοινώνει την πρόσληψη 97 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 12 μηνών.

  Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/02/2020-06/03/2020

  Τηλέφωνο: 213 2068919

Δείτε τις προκηρύξεις εδώ και εδώ

 • Ο Δήμος Βέροιας ανακοινώνει την πρόσληψη 14 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 2 μηνών, ως ακολούθως:

2 ΔΕ Οδηγοί Γ’ Κατηγορίας
12 ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 02/03/2020-06/03/2020

Τηλέφωνο: 23313 50533, 23313 50570

Δείτε την προκήρυξη εδώ

 • Ο Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Αθλητισμού & Πρόνοιας Δήμου Περιστερίου ανακοινώνει την πρόσληψη 17 ατόμων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
  ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση
  έκτακτων εποχικών αναγκών των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ν.Π.
  Ο.Π.Α.Α.Π.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 26/02/2020-06/03/2020

Τηλέφωνο: 213 2143304

Δείτε την προκήρυξη εδώ