Αρχική Παιδεία ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Ειδικό μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας: Ειδικό μεταπτυχιακό στις τηλεπικοινωνίες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο «Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Τηλεπικοινωνίες & Δίκτυα Η/Υ».

Το πρόγραμμα ξεκινά το Φθινόπωρο του 2019.

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση ενενήντα πιστωτικών μονάδων (90 ECTS).

Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι συναφούς ειδικότητας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον ∆ιαπανεπιστηµιακό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών & Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά, ως συναφείς ειδικότητες θεωρούνται οι ακόλουθες: Μηχανικοί ειδικοτήτων Πληροφορικής, Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών, Δικτύων, Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Αυτοματιστών καθώς και απόφοιτοι Σχολών Θετικών Επιστημών. Δεκτοί γίνονται επίσης και όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης συναφούς ειδικότητας, ακόμη κι εάν το βασικό τους πτυχίο δεν είναι συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο των Τηλεπικοινωνιών.

Χρονική διάρκεια Προγράμματος

Το Π.Μ.Σ. λειτουργεί ως πρόγραμμα πλήρους ή μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) πλήρους φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) μερικής φοίτησης ορίζεται σε πέντε (5) εξάμηνα σπουδών εκ των οποίων το πέμπτο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Περιγραφή του Προγράμματος Σπουδών

Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι µεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση των µεταπτυχιακών µαθηµάτων καθώς και σε εκπόνηση µεταπτυχιακής διπλωµατικής εργασίας.

Για το Π.Μ.Σ. πλήρους φοίτησης οι µεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν συνολικά οκτώ (8) προσφερόμενα µαθήµατα. Κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε µαθήµατα που αντιστοιχούν σε τριάντα (30) μεταφερόμενες ευρωπαϊκές πιστωτικές µονάδες (European Credit Transfer System – ECTS) ανά εξάµηνο σπουδών. Κάθε µάθηµα αντιστοιχεί σε επτάμιση (7.5) πιστωτικές µονάδες ECTS. Κατά το 3ο εξάµηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν µεταπτυχιακή διπλωµατική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές µονάδες ECTS.

Για την απόκτηση Μ.∆.Ε. απαιτούνται ενενήντα (90) πιστωτικές µονάδες ECTS. Tο αναλυτικό πρόγραµµα µαθηµάτων για το Π.Μ.Σ. µερικής φοίτησης είναι το ίδιο µε το αντίστοιχο πρόγραµµα πλήρους φοίτησης, µε τη διαφορά ότι ο µεταπτυχιακός φοιτητής µερικής φοίτησης παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο (2) µαθήµατα από τα προσφερόµενα, αντίστοιχα, στο πρώτο και δεύτερο Εξάµηνο του προγράµµατος σπουδών πλήρους φοίτησης. Η διπλωµατική εργασία για τον φοιτητή µερικής φοίτησης ανατίθεται στο 5ο εξάµηνο φοίτησης του.

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1o Eξάµηνο Σπουδών – Πρόγραμμα Μαθημάτων

A/A Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές
Μονάδες –
(ECTS)
ΤΑ1 Θεωρία και Τεχνολογία Ψηφιακών Τηλεπικοινωνιών
(Theory and Technology of Digital Communications)
Υποχρεωτικό 7.5
ΤΑ2 Διαδίκτυο των Αντικειμένων
(Internet of Things)
Υποχρεωτικό 7.5
ΤΑ3 Ασφάλεια κι Εξόρυξη Δεδομένων στις Τηλεπικοινωνίες
(Telecommunications Security and Data Analytics)
Υποχρεωτικό 7.5
ΤΑ4 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ Ι
(Telecommunications and Computer Networks Lab I)
Υποχρεωτικό 7.5

2o Eξάµηνο Σπουδών – Πρόγραμμα Μαθημάτων

A/A Τίτλος Μαθήματος Τύπος Μαθήματος Διδακτικές
Μονάδες –
(ECTS)
ΤΒ1 Δίκτυα Κινητής Τηλεφωνίας και Εφαρμογές
(Mobile Communication Networks and Applications)
Υποχρεωτικό 7.5
ΤΒ2 Δίκτυα Οπτικών Τηλεπικοινωνιών
(Optical Communication Networks)
Υποχρεωτικό 7.5
ΤΒ3 Προηγμένα Δίκτυα Υπολογιστών
(Advanced Computer Networks)
Υποχρεωτικό 7.5
ΤΒ4 Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων Η/Υ ΙΙ
(Telecommunications and Computer Networks Lab II)
Υποχρεωτικό 7.5

3o Eξάµηνο Σπουδών

A/A Διδακτικές Μονάδες –
(ECTS)
ΤΓ1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
(MSc Dissertation)
30

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο Π.Μ.Σ. γίνονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τέλη φοίτησης

Τα τέλη φοίτησης για τα τρία εξάμηνα, ανέρχονται στο ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€2.400). Τα τέλη φοίτησης μπορούν να καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Μέχρι ποσοστού 30% των εισακτέων φοιτητών, απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, με βάση κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

Αιτήσεις

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν όλα τα απαραίτητα έγγραφα μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2019 στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή. Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Γραμματεία του «Μεταπτυχιακού Προγράμματος στις Τηλεποικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ»
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΙ Σερρών)
Τέρμα Μαγνησίας
GR-62124, Σέρρες
ΕΛΛAΔΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να συμπληρώσουν την αίτηση ηλεκτρονικά μέσω αυτής της online φόρμας αίτησης.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (Το έντυπο της αίτησης πρέπει να συμπληρωθεί δύο φορές. Η ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής θα πρέπει να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω αυτής της online φόρμας αίτησης, και η έντυπη μορφή της θα πρέπει να συμπεριληφθεί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαριθμούνται κατωτέρω.)
  • Βιογραφικό σημείωμα.
  • Θεωρημένο αντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών.
  • Θεωρημένη Αναλυτική Βαθμολογία.
  • Δύο συστατικές επιστολές, σε ξεχωριστό, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο φάκελο.
  • Αντίγραφο της προπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (κατά περίπτωση).
  • Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφά τους (επικυρωμένη μετάφραση στα αγγλικά ή στα ελληνικά από τις προξενικές αρχές). Επιπλέον, ενθαρρύνεται η υποβολή οποιωνδήποτε άλλων εγγράφων που ενδεχομένως θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την αίτηση (π.χ. επιστημονικές δημοσιεύσεις, βραβεία, υποτροφίες ή πιστοποιητικά εργασίας, κλπ.).

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα ενημερώνονται άμεσα για την εισδοχή τους στο πρόγραμμα σπουδών, ενώ συγκεντρωτικός Πίνακας με τα ονόματα των επιτυχόντων θα δημοσιευθούν στη διεύθυνσηhttp://informatics.teicm.gr/msc. Τα μαθήματα αρχίζουν στα μέσα Οκτωβρίου μετά από σχετική ανακοίνωση.

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΕΙ Σερρών (http://informatics.teicm.gr), καθώς και μέσω της Γραμματείας (τηλ. 6972 442272, 23210 49341, e-mail: s.tsits[email protected][email protected]).