ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τα ειδικά κριτήρια μοριοδότησης που επιβάλλουν οι ανάγκες διαχείρισης ευάλωτων πληθυσμών, εν προκειμένω προσφύγων και μεταναστών, αλλά και την ενίσχυση του ευρύτερου δημόσιου συστήματος, περιλαμβάνονται αναλυτικά στην προκήρυξη που εξέδωσε το ΚΕΕΛΠΝΟ με στόχο την πρόσληψη 1.575 εποχικών εργαζομένων σε διάφορες ειδικότητες.

Δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στην εμπειρία και τα ακαδημαϊκά κριτήρια ενώ η ανεργία μοριοδοτείται σε πολύ μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με άλλες προκηρύξεις που αφορούν εποχικό προσωπικό. Αναλυτικά:

-Ο βαθμός του πρώτου πτυχίου και του απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πολλαπλασιάζεται επί 110 μονάδες.

-Ο διδακτορικός τίτλος στο γνωστικό αντικείμενο της κάθε ειδικότητας προσφέρει 400 μονάδες ενώ αν είναι σε άλλο γνωστικό αντικείμενο προστίνεται 200 μονάδες.

-Κάθε μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με τουλάχιστον ετήσια φοίτηση προσφέρει 200 μονάδες αν είναι στο αντικείμενο της ειδικότητας και 100 εάν είναι σε άλλο αντικείμενο..

-Το δεύτερο πτυχίο χορηγεί 150 μονάδες εάν αφορά επαγγέλματα υγείας και 100 μονάδες εάν είναι σχετικό με τη Διοίκηση και την Οικονομία.

-Η γνώση κάθε ξένης γλώσσας προσθέτει 30, 50 ή 70 μόρια εάν αφορά γνώση καλή-πολύ καλή ή άριστη αντιστοίχως. Υπολογίζονται έως τρεις ξένες γλώσσες.

-Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου δεν αναφέρεται ως απαραίτητο προσόν προσθέτει 80 μονάδες στον υποψήφιο.

-Με 150 μονάδες μοριοδοτούνται οι υποψήφιοι των κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εάν κατέχουν δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΕΕΚ τουλάχιστον 12μηνης φοίτησης, ή δεύτερο τίτλο σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας που απαιτείται από την προκήρυξη.

-Για την κατηγορία ΠΕ Ιατρών, όσοι απέκτησαν τον τίτλο της ειδικότητας έως και 12 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης λαμβάνουν 300 μόρια, όσοι τον απέκτησαν 13-18 μήνες παίρνουν 200 και όσοι μεταξύ 19-24 μηνών 100 μόρια.

-Η εμπειρία στο αντικείμενο της προς κάλυψη θέσης προσφέρει 7 μόρια ανά μήνα και η μοριοδότηση μπορεί να φθάσει έως τα 588 μόρια συνολικά (84 μήνες)

-Χωριστά προσμετράται η εμπειρία σε πληθυσμό προσφύγων/μεταναστών καθώς κάθε μήνας (με όριο τους 84) προσφέρει 4 μόρια (ανώτατο όριο τα 336).

-Κάθε ανήλικο τέκνο του υποψηφίου προσθέτει στον φάκελο υποψηφιοτητάς του 50 μονάδες αλλά το ανώτατο όριο είναι οι 300.

Εάν ο υποψήφιος είναι ο ίδιος τέκνο πολύτεκνης οικογένειας παίρνει 70 μόρια ή 50 εάν είναι τριτεκνης.

-Ο υποψήφιος που είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας λάμβάνει 100 μόρια.

-Εάν ο αιτών έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μοριοδοτείται με 100 μόρια και το ίδιο συμβαίνει εάν έχει τέκνο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

-Η ανεργία χορηγεί 50 μόρια εφόσον ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης και για τουλάχιστον δύο έτη.

-Η εντοπιότητα που προσμετράται για συγκεκριμένες θέσεις προσθέτει 100 μονάδες στον αιτούντα.

Η ακριβής ημερομηνία κατά την οποία θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων δεν αναφέρεται στην προκήρυξη και ορίζεται από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσής της στον τύπο ή της ανάρτησής της στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ , στην ιστοσελίδα του, στο ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ Θεσσαλονίκης καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων στους οποίους εδρεύουν οι υπηρεσίες που ενισχύονται με προσωπικό.

Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό προορίζεται να συνάψει συμβάσεις 18μηννης διάρκειας με δυνατότητα παράτασης 6 μηνών και θα απασχοληθεί στην κεντρική υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, τα κέντρα και τις δομές υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων, το ΕΚΑΒ και το ΕΚΕΠΥ (Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας).

Η υποβολή της αίτησης θα γίνεται σε κλειστό φάκελο είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν κατά την υποβολή της αίτησής τους για την συμμετοχή στην διαγωνιστική διαδικασία, να εργάζονται με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, οπότε η υπηρεσία τους στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ. Η υπηρεσία του προσωπικού στο πρόγραμμα λογίζεται ως προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα. Το μέσο μηνιαίο μισθολογικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών), κάθε ενδιαφερόμενου διαμορφώνεται σύμφωνα με τις αμοιβές των αντίστοιχων ειδικοτήτων κατά το Ενιαίο Μισθολόγιο.

Οι ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη με τις αντίστοιχες θέσεις διαμορφώνονται τελικά ως εξής:

Επιστημονική Εποπτεία, Διαχείριση και Συντονισμός
• ΠΕ/ ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας (10)
• ΠΕ Φαρμακοποιών (1)
• ΠΕ Στατιστικός (1)
• ΠΕ Οικονομικού (15)
• ΠΕ Διοικητικού (12)
• ΠΕ Νομικός (1)

Λειτουργία Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, Συντονισμός Εμβολιασμών, Εκτίμηση συνθηκών υγιεινής και Παρεμβάσεις Δημόσιας Υγείας στον πληθυσμό προσφύγων/ μεταναστών

– ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας (46)
– ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας (6)
– ΠΕ Βιοστατιστικής (2)
– ΠΕ Πληροφορικής (2)
– ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας (6)

Υπηρεσίες Υγείας στο πεδίο

• ΠΕ/ΤΕ Γενικοί Συντονιστές (7)
• ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών (7)
• ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Πεδίου (46)
• ΠΕΙατροί(103)
• ΠΕ Οδοντίατροι (5)
• ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (88)
• ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (56)
• ΠΕ Ψυχολόγοι (79)
• ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί (55)
• ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (36)
• ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς (127)

Ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας

• ΠΕΙατροί(220)
• ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές (140)
• ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (85)
• ΠΕ Ψυχολόγοι (60)
• ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί/ Κοινωνικής Εργασίας (90)
• ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (104)
• ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές / Διερμηνείς (160)
• ΠΕ Διοικητικού (3)

Στρατηγική Επικοινωνίας
• ΠΕ Δημοσιογραφίας (1)
• ΠΕ Πληροφορικής (1)