Αρχική Εποχικοί Τα κριτήρια πρόσληψης στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Τα κριτήρια πρόσληψης στα ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με απόφαση του υπουργείου Εργασίας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των (με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου) εκπαιδευτών ενηλίκων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ.

Ο τρόπος στελέχωσης των ΙΕΚ ΟΑΕΔ με εκπαιδευτές ενηλίκων πραγματοποιείται με την ακόλουθη διαδικασία.

Ο ΟΑΕΔ προβαίνει σε προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την απασχόληση ωρομίσθιων εκπαιδευτών στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ. Η αίτηση των υποψήφιων εκπαιδευτών ενηλίκων, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986, για την επιλογή τους στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ, υποβάλλεται στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα που παρέχεται στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (ηλεκτρονική διεύθυνση «www.oaed.gr»).

Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι δηλώνουν τα ΙΕΚ ΟΑΕΔ της Περιφέρειας Αττικής ή τα ΙΕΚ μίας και μόνο Περιφερειακής ενότητας για την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι υποψήφιοι, αφού υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, αποστέλλουν φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά καθώς και τις βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας σε ένα μόνο ΙΕΚ ΟΑΕΔ, αυτό της πρώτης προτίμησής τους. Ο φάκελος των δικαιολογητικών υποβάλλεται ή αποστέλλεται εντός δύο εργάσιμων ημερών από την τελευταία ημέρα δυνατότητας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Μετά την υποβολή του φακέλου με το σύνολο των δικαιολογητικών και με τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (διδακτικής-επαγγελματικής) που ο υποψήφιος δηλώνει στην ηλεκτρονική αίτησή του, κανένα νέο δικαιολογητικό δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι αιτήσεις, τα συνημμένα δικαιολογητικά καθώς και οι βεβαιώσεις διδακτικής και επαγγελματικής εμπειρίας, αξιολογούνται από τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες επιτροπές αξιολόγησης ωρομίσθιων εκπαιδευτών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ και εξετάζουν πλέον των υποβληθέντων ενστάσεων και οποιαδήποτε περίπτωση τεθεί υπόψη τους από τη Διοίκηση του Οργανισμού ή εισηγηθεί ο πρόεδρος της Επιτροπής. Ενστάσεις υποβάλλονται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αρχικών πινάκων αξιολόγησης.  Οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε δύο αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων που επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων) ανά ΙΕΚ ΟΑΕΔ και ανά κλάδο και ειδικότητα.

Οι υποψήφιοι δημόσιοι υπάλληλοι και συνταξιούχοι κατατάσσονται σε ξεχωριστούς πίνακες πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων και προσλαμβάνονται αφού εξαντληθούν οι αντίστοιχοι πίνακες των ιδιωτών πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών.

Σε περίπτωση ίσης μοριοδότησης υποψηφίων εκπαιδευτών συγκρίνονται και συνεκτιμώνται με σειρά προτεραιότητας κατά τη διαδικασία επιλογής, ανά αξιολογικό πίνακα και ανά ειδικότητα, τα εξής: α) μήνες ανεργίας, β) βαθμός πτυχίου.

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά σε όλες τις δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής.  Για τους έχοντες πλήρη απασχόληση στον Ιδιωτικό τομέα καθώς και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως συνολικά, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής. γ) Για τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση ανώτατο όριο διδακτικών ωρών, ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής.

Οι συνταξιούχοι και οι έχοντες πλήρη απασχόληση στο δημόσιο, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τα Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (άρθρο 31 του Ν. 3528/2007), κατατάσσονται σε ξεχωριστό πίνακα, δύνανται να αναλάβουν έως έξι (6) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως, σε όλες τις δομές της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης της χώρας δημόσιας και ιδιωτικής, έπονται των ιδιωτών και προσλαμβάνονται μετά την εξάντληση των πινάκων κατάταξης των τελευταίων. Οι αναπληρωτές με πλήρες διδακτικό ωράριο θεωρούνται δημόσιοι υπάλληλοι, έπονται των ιδιωτών και εμπίπτουν στον πίνακα των δημοσίων υπαλλήλων, προσλαμβάνονται δε σύμφωνα με τη σειρά μορίων που κατέχουν στον πίνακα αυτό. Κάθε ωρομίσθιος εκπαιδευτής, πριν την πρόσληψή του, υπογράφει υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνει αναλυτικά το εργασιακό του καθεστώς.

Σε περίπτωση που επέλθει οποιαδήποτε αλλαγή στην εργασιακή του κατάσταση, οφείλει άμεσα να ενημερώσει αναλυτικά, με νέα υπεύθυνη δήλωση, την/τις εκπαιδευτική/ες μονάδα/δες ΟΑΕΔ όπου εργάζεται, για το νέο εργασιακό του/της καθεστώς. Παρόμοια υπεύθυνη δήλωση υποβάλλει πριν την έναρξη του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης . Με βάση τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και των αναγκών των ΙΕΚ σε διδακτικές ώρες, πραγματοποιείται η επιλογή και κατανομή των εκπαιδευτών ανά κλάδο και ειδικότητα στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ.

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, εφόσον δημιουργηθούν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό και είτε έχουν εξαντληθεί όλοι οι υποψήφιοι των αντίστοιχων πινάκων αξιολόγησης, είτε δεν υπήρξαν υποψήφιοι για κάποιες ειδικότητες, ο ΟΑΕΔ δύναται να προσλαμβάνει εκπαιδευτικό προσωπικό με απευθείας πρόσληψη. Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να έχουν τα προσόντα των θέσεων που καλύπτουν, όπως αυτά έχουν καθοριστεί στην παρούσα υπουργική απόφαση και τη σχετική προκήρυξη του Οργανισμού.