ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Άνοιξε στις 19 Φεβρουαρίου η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας μπορούν να ετοιμάσουν τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται για τον διαγωνισμό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για 302 μόνιμες θέσεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Η διαδικασία αφορά ένδεκα διαφορετικές ειδικότητες και έχει αρκετές ιδιαιτερότητες καθώς γίνεται εκτός ΑΣΕΠ και σε διαδοχικά στάδια ελέγχου των απαιτουμένων προσόντων, μοριοδότησης αυτών και στη συνέχεια γραπτές εξετάσεις από τις οποίες θα προκύψει η βαθμολογία. Το σύστημα ονομάζεται «προκήρυξη πλήρωσης με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων» και αναλυτικότερα, αφορά την πλήρωση:

-8 θέσεων του Κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού Οικονομικού

-54 θέσεων του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών

-60 θέσεων του Κλάδου ΠΕ3 Πληροφορικής

-56 θέσεων του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών, εκ των οποίων Αγγλικής 5, Γαλλικής 4, Γερμανικής 3, Ισπανικής 2, Ιταλικής 2, Αραβικής 5, Βουλγαρικής 3, Εβραϊκής 2, Μακεδονικής (νοτιοσλαβικής) 4, Ρωσικής 3, Τουρκικής 23.

-2 θέσεων του Κλάδου ΠΕ9 Ψυχολόγων

-20 θέσεων του Κλάδου ΤΕ3 Πληροφορικής

-2 θέσεων του Κλάδου ΤΕ4 Τεχνολόγων Γραφικών Τεχνών- Γραφίστες

-3 θέσεων του Κλάδου ΤΕ6 Μηχανικών Ειδικότητας Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού

-61 θέσεων του Κλάδου ΔΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών με γνώσεις Αλβανικής (9 θέσεις), Αραβικής (14), Εβραϊκής (2), Κινεζικής (4), Ρωσικής (2), Τουρκικής (28) και Φαρσί (2).

-3 θέσεων του Κλάδου ΔΕ9 Οδηγών

-33 θέσεων του Κλάδου ΔΕ11 Φυλάκων – Νυκτοφυλάκων

 

Οι υποψήφιοι των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης πρέπει να έχουν γεννηθεί κατά τα έτη 1984 έως και 1998 και οι υποψήφιοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τα έτη 1989 έως και 1998. Πρέπει να είναι Έλληνες και Ελληνίδες πολίτες και αν έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, θα πρέπει να έχουν παρέλθει πέντε έτη από την απόκτησή της. Γίνονται επίσης δεκτοί Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί, που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο και ομογενείς εξ Αιγύπτου, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων κατά το γένος και τη συνείδηση αποδεικνύεται με άλλους τρόπους. Οι άνδρες κατά τον χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές. Μάλιστα όσοι έχουν υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις ή την Προεδρική Φρουρά ενισχύονται στον κλάδο ΔΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων με 200 μόρια. Ανάλογα με τον κλάδο, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τίτλους σπουδών και μεταπτυχιακά ενώ απαιτείται άριστη γνωση Αγγλικών και γνώση χειρισμού ΗΥ και μοριοδοτούνται οι γνώσεις πρόσθετων ξένων γλωσσών. Για τις πενήντα τέσσερις θέσεις του Κλάδου ΠΕ2 Επιτελών Πληροφοριών, μοριοδοτούνται πτυχίο οποιουδήποτε Τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Υποβολή αιτήσεων

Για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, το σχετικό υπόδειγμα θα βρίσκεται αναρτημένο από 19/2 στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Π. (www.nis.gr_, στον υπερσύνδεσμο της ιστοσελίδας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.yptp.gr) και αλλού. Η εκτυπωμένη μορφή της αίτησης μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να σταλούν ταχυδρομικά και στον φάκελο να γραφτεί: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΗΣ Ε.Υ.Π. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ… ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ….. Ταχυδρομική Θυρίδα 14389 Αθήνα Τ.Κ. 11510

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών αρχίζει την 25η Φεβρουαρίου 2019 και λήγει την 12η Μαρτίου 2019. Από την ώρα που συγκεντρωθούν οι φάκελοι ξεκινά η διαδικασία από την Τριμελή Επιτροπή Ελέγχου που αξιολογεί και μοριοδοτεί τα αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να ακολουθήσουν γραπτές εξετάσεις για όλους τους κλάδους πάνω σε ύλη και βιβλιογραφία που υπάρχει στην προκήρυξη.