Αρχική Συνεντεύξεις-Γνώμες Συνταξιούχοι: Πότε αναμένονται οι 3 κρίσιμες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

Συνταξιούχοι: Πότε αναμένονται οι 3 κρίσιμες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με την υπ’ αριθμ. 1389/2021 απόφασή της, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι η κατάργηση των επιδομάτων των δώρων των εορτών και αδείας στους συνταξιούχους του Δημοσίου δεν αντίκειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.

Η εν λόγω υπόθεση είχε παραπεμφθεί στην Ολομέλεια του Ελ. Συν. με την υπ΄ αριθμ. 1823/2019 απόφαση του Γ΄ Τμήματος, η οποία είχε κρίνει τότε κατά πλειοψηφία ότι η διάταξη της υποπαραγράφου Β΄4 του ν.4093/2012 με την οποία είχε προβλεφθεί η κατάργηση των επιδομάτων των δώρων εορτών και αδείας στους συνταξιούχους του Δημοσίου αντίκειται στο Σύνταγμα.

Η απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που δημοσιεύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2021, δεν έχει σχέση με τη δίκη που έλαβε χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου, η οποία είχε ως αντικείμενο: α) Εάν η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 33 του ν.4734/2020, σύμφωνα με την οποία η καταβολή των ποσών που αντιστοιχούν στην περικοπή της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012, για το χρονικό διάστημα από τις 11.06.2015 έως 12.05.2016, επιφέρει αυτοδικαίως την απόσβεση και κάθε άλλης αξίωσης ερειδόμενης στον ν.4093/2012 για το ίδιο χρονικό διάστημα, η οποία δεν είχε επιδιωχθεί δικαστικά μέχρι τη θέση σε ισχύ του ν.4734/2020, αντίκειται ή όχι προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνες δικαίου και β) εάν η διάταξη του αρ. 14 παρ. 2 του ν. 4387/2016 έχει την έννοια ότι ως βάση υπολογισμού των συντάξεων στις 31.12.2014 νοείται το αριθμητικό ύψος των συντάξεων, όπως αυτό προκύπτει μετά την εφαρμογή, μεταξύ άλλων και της κριθείσας ως αντισυνταγματικής με την υπ΄αριθμ. 1277/2018, διάταξης της υποπαραγράφου Β΄3 του ν.4093/2012, ή εάν και υπό την ισχύ του ν. 4387/2016 εξακολουθούν οι σχετικές περικοπές, εφόσον εξ αρχής αντέβαιναν στις ως άνω υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις και αρχές, να αντίκεινται σ’ αυτές στον βαθμό που δεν έχουν αρθεί ούτε υπό το καθεστώς του ν. 4387/2016 οι λόγοι αντίθεσής τους στις εν λόγω διατάξεις και αρχές.

 

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω σημαντικών νομικών ζητημάτων, αναμένουμε τα αποτελέσματα αυτής της πιλοτικής δίκης εντός του έτους, όπως και την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τη μη καταβολή στους συνταξιούχους των κρατήσεων στην επικουρική σύνταξη για το διάστημα 10-06-2015 έως 11-05-2016, καθώς των επιδομάτων των δώρων των εορτών και αδείας στους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Να σημειώσουμε ότι τα επιδόματα εορτών και άδειας θεσμοθετήθηκαν με τους ν. 1502/1950, ν. 1811/1951 και τους μισθολογικούς νόμους 1505/1984, 2470/1997 και 3205/2003 και καταργήθηκαν διαδοχικά κατά το ήμισυ με το ν. 3847/10 και ολοσχερώς με τον ν. 4093/2012 υπ. Β4.

Σίγουρα η Ελλάδα του 1950 και της 10ετίας του 1980 δεν ήταν πλουσιότερη, αλλά η Πολιτεία φρόντιζε να είναι σχετικά αξιοπρεπές το επίπεδο ζωής των εργαζομένων.

 

Η ολοσχερώς κατάργηση των επιδομάτων είναι ευθεία παραβίαση της πάγιας νομολογίας που έχει διαμορφωθεί και από το ΣτΕ, όσο και από το Ελεγκτικό Συνέδριο, που τον ίδιο νόμο 4093/12 (παρ. Β) έχει κρίνει αντισυνταγματικό για τις περικοπές στις συντάξεις και τον ίδιο νόμο 4093/12 (παρ. Β4) έχει κρίνει συνταγματικό, όταν μάλιστα οι ρυθμίσεις καταργούν τον πυρήνα του δικαιώματος και δεν το περιορίζουν απλά.

Ελπίζουμε η πιλοτική δίκη της 15ης Σεπτεμβρίου να έχει θετικά αποτελέσματα για τους συνταξιούχους του Δημοσίου στις ένδικες διαφορές και τις αξιώσεις των δικαιούχων που έχουμε προβάλει.