ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου θα είναι ενεργός ο μηχανισμός «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και η μείωση του ωραρίου απασχόλησης θα γίνεται ανά εβδομάδα.

Ο μηχανισμός αφορά μόνο όσους εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης κατά την χρονική στιγμή που η τροπολογία θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν για έναν ή περισσότερους μήνες για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.

Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου.

Αναλυτικά:

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

  • Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020.
  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στο νέο μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», θα μπορούν να προχωράνε σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες.
  • Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ήμέρος του προσωπικού τους.

α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

  • Δικαίωμα ένταξης στον μηχανισμό στήριξης εργαζομένων που διατελούν σε άδεια

ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του

επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης

βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

ΑΠΟΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ (ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ): Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν  σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε  περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να

παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Κατ’ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις των παρακάτω κλάδων έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τους εργαζόμενους σε αναστολή της σύμβασης εργασίας, από 1/6/2020 έως 30/9/2020. Αυτοί οι εργαζόμενοι θα είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ, εφόσον τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τους, ενώ, οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου, επί των 534 ευρώ, θα καλυφθούν πλήρως από την πολιτεία. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να κάνουν άρση της αναστολής των συμβάσεων με βάση το ποσοστό πληρότητας για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και το ποσοστό λειτουργικής επάρκειας για τα τουριστικά λεωφορεία της επιχείρησης.

ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι εργοδότες-επιχειρήσεις τυποχρεούνται να ανακαλέσουν οριστικά την

αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό

πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων της

επιχείρησης, σταδιακά ως εξής:

i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3

των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,

ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των

συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,

iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων

εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.

ΑΡΘΡΟ 3

Εποχικά εργαζόμενοι που δεν έχουν το δικαίωμα επαναπρόσληψης, και λαμβάνουν το εποχικό επίδομα ανεργίας από 9/2019 έως 2/2020 θα λαμβάνουν μηναία έκτακτη αποζημίωση, ύψους ίσο με το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν και θα το πάρουν για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, με προϋπόθεση να παραμένουν στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ την περίοδο 9/2019 έως 2/2020.

ΑΡΘΡΟ 7

Παράταση αναστολής συμβάσεων εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2020.

ΑΡΘΡΟ 11 

Χωρίς ασφαλιστικές εισφορές όσοι συνταξιούχοι (πλην ΟΓΑ) έχουν αγροτικό εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ.

Ολόκληρη η τροπολογία εδώ