Αρχική Εποχικοί Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Συμβάσεις Ορισμένου Χρόνου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης των εγκαταστάσεων του Ιονίου Πανεπιστημίου σε Κέρκυρα, Λευκάδα, Αργοστόλι, Ληξούρι και Ζάκυνθο.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Ι. Θεοτόκη 72, Τ.Κ. 49132 Κέρκυρα υπόψη κκ. Ε. Πλεύρη και Ο. Μίτση (τηλ. επικοινωνίας: 2661087622, 2661087629).

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 25/12/2019-03/01/2020

Τηλέφωνο: 26610 87622, 26610 87629

Δείτε την προκήρυξη εδώ