Αρχική Επιχειρήσεις ΣΒΕ: Τέσσερις δέσμες προτάσεων για τα επιχειρηματικά πάρκα

ΣΒΕ: Τέσσερις δέσμες προτάσεων για τα επιχειρηματικά πάρκα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Την αξιοποίηση και επανάχρηση των πολλών ανενεργών βιομηχανοστασίων, που είναι διάσπαρτα στην ελληνική επικράτεια, κυρίως σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (ΟΥΜΕΔ), προτείνει -μεταξύ άλλων- η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ).

Στο πλαίσιο των συνολικά τεσσάρων δεσμών προτάσεων, που καταθέτει στη δημόσια διαβούλευση του νέου νομοθετικού πλαισίου για τα επιχειρηματικά πάρκα, η διοίκηση του ΣΒΕ εισηγείται συγκεκριμένα την έκδοση σχετικής ειδικής νομοθετικής διάταξης. Η διάταξη προτείνεται να προβλέπει την αναγκαστική απαλλοτρίωση -υπέρ και με δαπάνες των φορέων οργάνωσης και εκμετάλλευσης των ΟΥΜΕΔ ή των Εταιριών Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων (ΕΑΝΕΠ)- των αδρανών εγκαταστάσεων εντός ΟΥΜΕΔ, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

«Κατά την παρούσα οικονομική συγκυρία η αξιοποίηση των κλειστών βιομηχανοστασίων με νέα επενδυτικά σχήματα, με απελευθέρωση από νομικά και λοιπά βάρη κρίνεται επιβεβλημένη. Σήμερα υπάρχει μεγάλο κτιριακό απόθεμα στην επικράτεια της χώρας και κυρίως στους ΟΥΜΕΔ» επισημαίνεται.

Οι άλλες τρεις δέσμες προτάσεων, που ο ΣΒΕ κατέθεσε σήμερα προς το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι οι εξής:

-Βελτίωση υποδομών κάθε είδους: περιβαλλοντικές, ενεργειακές, ψηφιακές, μεταφορικές και άλλες, όπως η φύλαξη, ο ηλεκτροφωτισμός των οδών και η κατάλληλη σήμανση.

-Διοικητικά κίνητρα, με εστίαση στις αναβαθμισμένες αρμοδιότητες του «Φορέα Διαχείρισης» για την «υποκατάσταση» των πολλών εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών στη διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου, ούτως ώστε να αρθούν αναίτια γραφειοκρατικά εμπόδια και για την ταχεία επίλυση σειράς προβλημάτων των εγκατεστημένων επιχειρήσεων.

-Χρηματοδοτικά κίνητρα, τόσο για τις ήδη εγκατεστημένες επιχειρήσεις, όσο και για όσες αποφασίσουν τη μετεγκατάστασή τους. Ενδεικτικά τα κίνητρα αυτά μπορούν να είναι οι άμεσες ενισχύσεις επί του κόστους μετεγκατάστασης αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης στον αναπτυξιακό νόμο και στα λοιπά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του ΕΣΠΑ κλπ.

«Ο ΣΒΕ θεωρεί ότι τα Επιχειρηματικά Πάρκα μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην αλλαγή του παραγωγικού υποδείγματος της ελληνικής οικονομίας και στην προσέλκυση επενδύσεων. Για τον λόγο αυτό, το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τη λειτουργία τους, που θα κατατεθεί από την κυβέρνηση το προσεχές διάστημα, θα πρέπει να έχει δύο κεντρικούς στόχους: τη διευκόλυνση της λειτουργίας των ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελκυστικότητας των περιοχών αυτών ως προορισμών χωροθέτησης νέων επενδύσεων» υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση του φορέα.