Αρχική Υπουργεία Στο ΥΠΕΝ το Γραφείο Ελληνικού με ευρύτατες αρμοδιότητες

Στο ΥΠΕΝ το Γραφείο Ελληνικού με ευρύτατες αρμοδιότητες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Γραφείο Ελληνικού μεταφέρεται στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) , από το υπουργείο Οικονομικών που υπάγεται σήμερα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, η μεταφορά αναλαμβάνει ευρύτερες αρμοδιότητες σε σχέση με την αδειοδότηση επενδύσεων που συνδέονται με το χώρο του πρώην αεροδρομίου και της παραλιακής ζώνης του Αγίου Κοσμά. Επιπλέον, στο Γραφείο Ελληνικού θα προσληφθούν 55 εργαζόμενοι καθώς σήμερα λειτουργεί με μόλις οκτώ υπαλλήλους.

Σε τροπολογία του ΥΠΕΝ, που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπονται επίσης αλλαγές σε σχέση με το μητροπολιτικό πάρκο του Ελληνικού, τον φορέα που εκδίδει όρους δόμησης και χρήσης γης για τη μαρίνα και τη χερσαία ζώνη του Αγίου Κοσμά (θα είναι το υπουργείο Τουρισμού), για το προσωρινό οδικό δίκτυο εντός του Ελληνικού καθώς και αλλαγές σε κατεδαφιστέα ή διατηρητέα κτίρια.

Ειδικά για τα κατεδαφιστέα ή διατηρητέα κτίρια επισημαίνεται πως «με την πρόοδο των μελετών και την λεπτομερέστερη αξιολόγηση των κτισμάτων, κρίνεται ότι ορισμένα κτίσματα που είχαν χαρακτηριστεί ως κατεδαφιστέα, όπως ο υδατόπυργος της παλιάς αμερικανικής βάσης, είναι δυνατό να αξιοποιηθούν, ενώ αντίθετα ορισμένα κτίσματα που είχαν αρχικά χαρακτηριστεί ως διατηρούμενα είναι προτιμότερο να κατεδαφισθούν, αφού η διατήρησή τους κρίνεται ότι δεν εξυπηρετεί εν τέλει κάποιον συγκεκριμένο λόγο. Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι Ορισμένα κτίσματα περιμετρικά των τριών υποστέγων της Πολεμικής Αεροπορίας είχαν περιληφθεί εκ παραδρομής στην κατηγορία «διατηρητέα», παρότι δεν περιλαμβάνονταν στον χαρακτηρισμό των υποστέγων ως μνημείων. Στο πλαίσιο αυτό, η προτεινόμενη ρύθμιση επικαιροποιεί την αρχική κατηγοριοποίηση συγκεκριμένων κτισμάτων και εισάγει εφεξής μία απλούστερη διαδικασία «μετάταξης» των υφιστάμενων κτισμάτων από μία κατηγορία σε άλλη, με την έκδοση απόφασης του αρμόδιου κατά τον ν. 4663/2020 Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ώστε να μην απαιτείται τυπικός νόμος».

Στην τροπολογία προβλέπεται, επίσης, πως οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης του Πάρκου τροποποιούνται εντός των ορίων και περιορισμών του σχετικού προεδρικού διατάγματος, με κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται ύστερα από αίτηση της εταιρείας Ελληνικό Α.Ε. ή θυγατρικής της εταιρείας ή τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας. Προβλέπεται πως «οι ουσιώδεις τροποποιήσεις των όρων αυτών εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, μετά από γνώμη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ, ενώ οι επουσιώδεις τροποποιήσεις απλώς υποβάλλονται στο Γραφείο Ελληνικού. Σε περίπτωση αμφισβήτησης ως προς τον ουσιώδη ή επουσιώδη χαρακτήρα των τροποποιήσεων, αποφαίνεται οριστικά το ΚΕΣΥΠΟΘΑ, οπότε ακολουθείται η αντίστοιχη διαδικασία. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, καθώς η εξαιρετικά μεγάλη έκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου επιβάλλει κατ’ ανάγκη την τμηματική υλοποίηση των έργων και, συνεπώς, η οριστικοποίηση των απαιτούμενων μελετών πραγματοποιείται, αντίστοιχα, τμηματικά».

Υπερ-Γραφείο Ελληνικού

Για το Γραφείο Ελληνικού επισημαίνεται πως «με την προτεινόμενη ρύθμιση διευρύνονται οι αρμοδιότητες του Γραφείου Ελληνικού, προκειμένου να συγκεντρωθούν αυτές υπό τη διεύθυνση, ευθύνη και εποπτεία ενός κεντρικού φορέα. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται αναγκαία, αφενός μεν λόγω της γεωγραφικής έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, ο οποίος εντάσσεται σε τρεις διαφορετικούς Δήμους, αφετέρου λόγω της ευρύτητας των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, στη διαδικασία των οποίων εμπλέκεται κατά την κείμενη νομοθεσία σωρεία διαφορετικών φορέων. Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιταχύνεται η διαδικασία αδειοδότησης των κάθε είδους εγκαταστάσεων με τη συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στο Γραφείο Ελληνικού, αυξάνεται η ασφάλεια δικαίου με τον καθορισμό αρμόδιου φορέα και την αποφυγή τυχόν συρρεουσών αρμοδιοτήτων, ενώ παράλληλα αποφορτίζονται οι κεντρικές αδειοδοτικές υπηρεσίες της διοίκησης από την εμπλοκή τους στην υλοποίηση του έργου».

Επισημαίνεται, επιπλέον, ότι «πολλές από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στο Γραφείο Ελληνικού έχουν επικουρικό χαρακτήρα, υπό την έννοια ότι χωρούν μόνο εάν και στο μέτρο που οι κατά περίπτωση αρμόδιες για την έκδοση των εν λόγω αδειών υπηρεσίες δεν ασκήσουν τις αρμοδιότητές τους εντός της προθεσμίας που Τίθεται στην προτεινόμενη διάταξη».

Το Γραφείο Ελληνικού «αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες μόνο για τις περιοχές του Μητροπολιτικού Πόλου που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς ή κοινωνικής ανταποδοτικότητας. Η εξαίρεση των εν λόγω περιοχών κρίνεται σκόπιμη, καθώς οι χρήσεις που αναμένεται να αδειοδοτηθούν στις περιοχές αυτές (σχολεία, νοσοκομεία, ναοί), είναι απολύτως εξειδικευμένες και, λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους, Θα εξακολουθήσουν να αδειοδοτούνται από τους αντίστοιχους φορείς (Κτηριακές Υποδομές Α.Ε., Υπουργείο Υγείας, ναοδομία)».

Συνοπτικά, στο Γραφείο Ελληνικού προτείνεται να μεταφερθούν οι ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ‘Εκδοση όλων των αδειών (οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας) που απαιτούνται για τη δόμηση εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, καθώς και γενικότερα ο έλεγχος της οικοδομικής δραστηριότητας εντός αυτού (έλεγχος εφαρμογής οικοδομικών αδειών, αρμοδιότητες για αυθαίρετη δόμηση) και οι συνοδές αυτών αρμοδιότητες (βεβαιώσεις χρήσεων γης). Διευκρινίζεται, πάντως, ότι οι αρμοδιότητες εφαρμογής και ελέγχου των οικοδομικών αδειών που ανατίθενται στο Γραφείο Ελληνικού δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις περί ελεγκτών δόμησης του ν. 4495/2017 (Α’ 167), οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.

β) Λειτουργική αδειοδότηση των επιχειρήσεων, κατά τον ν. 4442/2016 (Α’230).

γ) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων, γνωμοδοτικών και αποφασιστικών, για την αδειοδότηση των τουριστικών εγκαταστάσεων.

δ) Αδειοδότηση των κατασκευών εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής και των ανοικτών χώρων των Ζωνών Ανάπτυξης του Πόλου. Στη σχετική αρμοδιότητα του Γραφείου Ελληνικού περιλαμβάνεται και η άδεια για κοπή δέντρων, κατ’ αναλογία προς τη ρύθμιση της περ. ζ’ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017, καθώς υπάρχει εγκεκριμένος σχεδιασμός για το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου.

ε) Λειτουργική αδειοδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, η οποία δεν θίγει τυχόν αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού περί έγκρισης των σχεδίων κ.λπ. των αθλητικών εγκαταστάσεων.

στ) ‘Εκδοση των οικοδομικών αδειών εντός Τουριστικών λιμένων.

ζ) Αρμοδιότητα ελέγχου υπαγωγής των έργων ή δραστηριοτήτων σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

η) Χορήγηση αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.

θ). ‘Εκδοση εγκρίσεων εγκατάστασης σταθμών στην ξηρά (κεραίες κινητής τηλεφωνίας) και έλεγχος των κατασκευών αυτών (επιβολή κυρώσεων).

ι). Επικουρικά, η έκδοση κάθε άλλης πράξης που απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, εφόσον η αρμόδια προς έκδοση υπηρεσία δεν αποφαίνεται εντός σαράντα πέντε ημερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου σε αυτή.

ια) Παραλαβή αιτήσεων για χορήγηση παρεκκλίσεων (π.χ. σύμφωνα με τα άρθρα 11 επ. του Ν.Ο.Κ.).

ιβ) Τήρηση αρχείου όλων των πράξεων αρμοδιότητάς του.

Τέλος, προβλέπεται ότι είναι δυνατή η περαιτέρω τροποποίηση των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Ελληνικού με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας».