Αρχική Υπουργεία Στο σύστημα κινητικότητας εντάσσονται και οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ

Στο σύστημα κινητικότητας εντάσσονται και οι υπάλληλοι ΙΔΑΧ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από τους υπουργούς Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση, Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μ. Ξενογιαννακοπούλου, Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη, προστίθεται διάταξη στο νόμο περί κινητικότητας (ν.4440/2016, άρθρο 7), η οποία δίνει το δικαίωμα τους υπαλλήλους ΙΔΑΧ, να συμμετέχουν στη διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Η ρύθμιση, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, κρίνεται αναγκαία, «προκειμένου να καλυφθούν κενές θέσεις προσωπικού και να μπορέσουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά οι υπηρεσίες των δήμων, αλλά και άλλων κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του δημοσίου προς όφελος των διοικουμένων».

Να σημειωθεί ότι  η ρύθμιση αφορά υπαλλήλους οι οποίοι, όπως ορίζεται στο ν.4440/2016, άρθρο 3,  υπηρετούν σε υπηρεσίες κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α’ και Β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Ειδικότερα το κατατεθέν άρθρο,  ορίζει τα εξής:

 « Στο άρθρο 7 του ν.4440/2016 (Α’ 224) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

Υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μπορούν να μετέχουν στην διαδικασία κάλυψης οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού μέσω του ΕΣΚ.

Εφόσον για την προκηρυσσόμενη θέση μόνιμου προσωπικού δεν υποβληθούν αιτήσεις από μόνιμους υπαλλήλους ή οι αιτούντες μόνιμοι υπάλληλοι δεν έχουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, δύναται να επιλεγεί υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο οποίος κρίνεται κατάλληλος για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης αυτής από το αρμόδιο τριμελές όργανο της παρ.1.

Ο υπάλληλος που επιλέγεται μετατάσσεται σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση της κενής οργανικής θέσης μόνιμου προσωπικού για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση.

Η συσταθείσα προσωποπαγής θέση καταργείται αυτοδικαίως με την με οποιοδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου».