ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τα Προγράμματα Εργασίας Οργανώσεων Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ), περιόδου 2021-2022.

Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ο διαχωρισμός της χώρας σε δύο ζώνες:

  • Περιφερειακή ζώνη ηπειρωτικής χώρας, συν Κρήτη και Εύβοια και
  • περιφερειακή ζώνη υπόλοιπης νησιωτικής χώρας.

Η ενωσιακή χρηματοδότηση, ύψους 21, 33 εκατ. ευρώ, κατανέμεται στις περιφερειακές ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος, τις οικονομικές καταστάσεις και την προτεραιότητα στήριξης του ελαιοκομικού τομέα, για την πρώτη κατηγορία 90% και για τη δεύτερη 10%.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επαρκής αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εργασίας και για τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων:

α) για την περιφερειακή ζώνη (1), ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 250.000 ευρώ και ως μέγιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά πρόγραμμα το ποσό των 500.000 ευρώ,

β) για την περιφερειακή ζώνη (2), ως ελάχιστος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά πρόγραμμα ορίζεται το ποσό των 100.000 ευρώ και ως μέγιστος το ποσό των 250.000 ευρώ.

Η διάρκεια του κάθε προγράμματος στήριξης ξεκινά από την 1η Απριλίου του 2021 και λήγει στις 31/12/2022.

Το πρόγραμμα εργασίας προετοιμάζεται και υποβάλλεται απευθείας από τις ΟΕΦ με την ευθύνη τους.

Κάθε ΟΕΦ μπορεί να υποβάλει αίτηση έγκρισης για ένα μόνο πρόγραμμα εργασίας, διάρκειας από 1ης/4/2021 έως 31/12/2022, μόνο ψηφιακά, στο πεδίο των Ψηφιακών Υπηρεσιών της ιστοσελίδας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το αργότερο μέχρι και τη 15η Φεβρουαρίου 2021.

Η αίτηση περιλαμβάνει τα εξής:

α. αντίγραφο απόφασης αναγνώρισης ως Ο.Π., ΕΟΠ ή Δ.Ο., στην οποία επισυνάπτεται κατάσταση μελών της ΟΕΦ, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της ΟΕΦ, στην περίπτωση που η ΟΕΦ είναι μέλος νομικής οντότητας υπογεγραμμένη και από τον πρόεδρο της νομικής οντότητας,

β. απόφαση του αρμοδίου οργάνου ανάλογα με το καταστατικό της ΟΕΦ για την υποβολή του προγράμματος εργασίας,

γ. εν ισχύι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου της ΟΕΦ που να καλύπτουν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης του προγράμματος εργασίας. Οι πρωτότυπες ενημερότητες διαβιβάζονται από την ΟΕΦ απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ,

δ. εγγύηση η οποία συστήνεται υπέρ ΟΠΕΚΕΠΕ, με ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% επί της συνολικά αιτούμενης ενωσιακής χρηματοδότησης, με διάρκεια ισχύος έως την 31η/12/2023, που να καλύπτει την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή διαβιβάζεται από την ΟΕΦ απευθείας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οπως αναφέρει το ΦΕΚ, θα προκρίνονται προγράμματα εργασίας που συγκεντρώνουν τουλάχιστον τριάντα (30) βαθμούς.

Από το ένθετο «Αγροτικός Τύπος» που κυκλοφορεί με τον Ελεύθερο Τύπο