Αρχική Οικονομία Στις 30.000 ευρώ το όριο απευθείας αναθέσεων για αγαθά και στις 60.000...

Στις 30.000 ευρώ το όριο απευθείας αναθέσεων για αγαθά και στις 60.000 ευρώ για δημόσια έργα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Στις 30.000 ευρώ αυξάνεται το όριο των απευθείας αναθέσεων για την προμήθεια αγαθών, την παροχή υπηρεσιών και την εκπόνηση μελετών και στις 60.000 ευρώ για τα δημόσια έργα (από 20.000 ευρώ που είναι σήμερα και στις δύο περιπτώσεις) στο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την αναμόρφωση του πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων (ν. 4412/2016), που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με τις διατάξεις που προωθούνται, πριν από την κατακύρωση-ανάθεση της σύμβασης, η τελευταία θα πρέπει να αναρτηθεί για διάστημα πέντε ημερών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να δει -στο πλαίσιο της διαφάνειας- ποιος θα την αναλάβει και έναντι ποιου τιμήματος.

Ετσι, αν κάποιος οικονομικός φορέας επιθυμεί να προσφέρει καλύτερο τίμημα για την ίδια ποιότητα προϊόντων ή υπηρεσιών, να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή. Κι εφόσον αυτή κρίνει ότι η πρόταση είναι καλύτερη, να τον προσκαλέσει να υποβάλει προσφορά, αναθέτοντάς του τη σύμβαση. Διευκρινίζεται πως για να κατατεθεί νέα προσφορά θα πρέπει να υπάρξει πρόσκληση από την αναθέτουσα αρχή στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει, ακόμη, επανακαθορισμό του ποσοστού επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήµατος της σύµβασης βάσει του οποίου παρέχεται «εγγύηση καλής εκτέλεσης» από τον ανάδοχο.

Για την ακρίβεια, ορίζεται σε 4% για τις προμήθειες και τις υπηρεσίες και σε 5% για τα έργα και τις μελέτες, αντί του ενιαίου ποσοστού 5% επί της αξίας τής σύμβασης που ισχύει σήμερα. Ανάλογα ποσοστά εφαρμόζονται και σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, που συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας. Ακόμη, αυξάνεται η αξία των συμβάσεων, για τις οποίες οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να μην απαιτούν «εγγύηση καλής εκτέλεσης», σε ίση ή κατώτερη από το ποσό των 30.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ που ισχύει σήμερα.

Με τα νέα δεδομένα, το ύψος για την παροχή της «εγγύησης καλής λειτουργίας» δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Υπενθυμίζεται πως στον τρέχοντα νόμο δεν προσδιορίζεται συγκεκριμένο ποσοστό, παρά είναι στην ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να το καθορίσει στη σύμβαση.

Τέλος, όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με τα έργα, τα αγαθά ή τις υπηρεσίες, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών από την κοινοποίηση της πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής.

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου