Δευτέρα, 17 Ιουνίου, 2024

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για το ΤΧΣ

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο για ρυθμίσεις ζητημάτων του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με τίτλο “Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των Ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις”.

Το νομοσχέδιο εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Μαρτίου.

Πιο αναλυτικά:

1. Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει η παρ.1 του άρθρου 28 του Συντάγματος η Απόφαση (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ, στο κείμενο της οποίας προβλέπονται, κατά βάση, τα εξής:

α. Θεσπίζεται νέος ίδιος πόρος για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, που συνίσταται στην εφαρμογή ενιαίου συντελεστή καταβολής (ύψους 0,80 ευρώ/χιλιόγραμμο) στο βάρος των απορριμμάτων πλαστικών συσκευασιών τα οποία παράγονται σε κάθε κράτος μέλος και δεν ανακυκλώνονται. Προσδιορίζεται η έννοια των εν λόγω απορριμμάτων και ο τρόπος υπολογισμού του βάρους τους, επί του οποίου επιβάλλεται ο ανωτέρω συντελεστής. Προβλέπεται για τα αναφερόμενα κράτη μέλη περιλαμβανομένης της Ελλάδας, ετήσια κατ’ αποκοπή μείωση των αντίστοιχων συνεισφορών τους κατά τα ανωτέρω, η οποία ανέρχεται, για την Ελλάδα, σε 33 εκατ. ευρώ/ετησίως.

β. Επανακαθορίζεται το ύψος των ανώτατων ορίων Ιδίων πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Ειδικότερα, αυξάνεται σε:

-1,40% (από 1,23% που ισχύει σήμερα) επί του αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, το συνολικό ποσό ιδίων πόρων για την κάλυψη των ετήσιων πιστώσεων πληρωμών και

-1,46% (από 1,29% που ισχύει σήμερα) επί του αθροίσματος των ΑΕΕ όλων των κρατών μελών της ΕΕ, το συνολικό ετήσιο ποσό των πιστώσεων αναλήψεων υποχρεώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Προβλέπεται, κατά τα ειδικώς οριζόμενα, η προσωρινή αύξηση εκάστου εκ των ανωτέρω ορίων κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, αποκλειστικά για την κάλυψη των υποχρεώσεων της ΕΕ που προκύπτουν από δανεισμό για την αντιμετώπιση της κρίσης COVlD-19.

γ. Παρέχεται έκτακτη και προσωρινή εξουσιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δανείζεται, μέχρι το 2026, κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της ΕΕ, έως του ποσού των 750 δισ. ευρώ, αποκλειστικά για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης COVlD-19 μέσω του κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση του Μέσου Ανάκαμψης της ΕΕ και της τομεακής νομοθεσίας που αναφέρεται σε αυτόν. Εκ του ανωτέρω ποσού, δύναται να χρησιμοποιηθούν 360 δισ. ευρώ για τη χορήγηση δανείων και 390 δισ. Ευρώ για επιχορηγήσεις.

Προσδιορίζεται ο τρόπος αποπληρωμής των δανειακών κεφαλαίων και τόκων και προβλέπεται ότι όλες οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον δανεισμό της ΕΕ αποπληρώνονται πλήρως το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2058. Προβλέπεται η ενημέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του χρέους και το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του.

δ. Αυξάνεται, από την 1 η Μαρτίου 2021 και μέχρι το τέλος του 2027, σε 25% (από 20% που ίσχυε), το ποσοστό που παρακρατούν τα κράτη μέλη, ως έξοδα είσπραξης, των παραδοσιακών Ιδίων πόρων.

ε. Προβλέπεται, ως έσχατη λύση, η περίπτωση χορήγησης προσωρινής ρευστότητας από τα κράτη μέλη — κατ’ αναλογία της εκτιμώμενης συνεισφοράς τους στον προϋπολογισμό — στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον οι εγκριθείσες πιστώσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ δεν επαρκούν για τη συμμόρφωση των υποχρεώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απορρέουν από τον δανεισμό. Προσδιορίζεται η σχετική διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις αυτής.

2. Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 3864/2010, αναφορικά με τη λειτουργία του ΤΧΣ, στα εξής κατά βάση σημεία:

α. Επανακαθορίζονται: οι δράσεις του ΤΧΣ, προς εκπλήρωση του σκοπού λειτουργίας του, ήτοι τη διατήρηση της σταθερότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, οι αρμοδιότητες του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΤΧΣ, η διαδικασία κατανομής του υπολοίπου του κεφαλαιακού ελλείμματος πιστωτικού ιδρύματος στους κατόχους κεφαλαιακών μέσων και άλλων υποχρεώσεων.

β. Ορίζεται ρητώς ότι, εφόσον οι σχετικές προϋποθέσεις πληρούνται, οι αποφάσεις για τη διάθεση των συμμετοχών θεωρούνται ότι συνιστούν επιμελή διαχείριση της περιουσίας του ΤΧΣ και ότι το ΤΧΣ υπάγεται στη ρύθμιση του Ποινικού Κώδικα που ισχύει για τα πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις του χρηματοπιστωτικού τομέα (δηλ. απαιτείται έγκληση για την ποινική δίωξη των σχετικών αδικημάτων, αν η απιστία στρέφεται άμεσα κατά πιστωτικού ή χρηματοδοτικού ιδρύματος ή επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα).

γ. Δίδεται η δυνατότητα στο ΤΧΣ να συμμετέχει —υπό διαφορετικές μορφές— σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) πιστωτικού ιδρύματος, έως το ποσοστό συμμετοχής του, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις (πχ ουσιαστική οικονομική συμμετοχή και των ιδιωτών με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και πλεονεκτημάτων, λήψη εκθέσεων εξειδικευμένων χρηματοπιστωτικών συμβούλων, τιμή κτήσεως όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους απ’ ό,τι ισχύει για τους λοιπούς μετόχους, διαδικασία λήψης απόφασης από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ).

δ. Απαλείφεται από τα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ, σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος, η προνομιακή κατάταξη και ικανοποίηση του Ταμείου, ως μετόχου, από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων.

ε. Τροποποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τις Δημόσιες Προτάσεις Αγοράς Κινητών Αξιών. Συγκεκριμένα, στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης (άρθρο 8 του ν. 3461/2006) προστίθεται και η περίπτωση αποκρατικοποίησης, κατά την οποία διατίθενται κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας, υπό τη μορφή διάθεσης του συνόλου ή μέρους των μετοχών πιστωτικού ιδρύματος που κατέχει το ΤΧΣ.

3. Χορηγείται έκτακτη παράταση έξι (6) μηνών του χρόνου περάτωσης των διαδικασιών ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 που θα έληγαν έως τις 30/6/2021 ή όσων εξέπνευσαν ήδη εντός της περιόδου επιβολής των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας COVlD-19.

Διαβάστε ακόμη:

Ευρωεκλογές 2024 – Αποτελέσματα ΥΠΕΣ: ΝΔ 27,5%, ΣΥΡΙΖΑ 14,58%, ΠΑΣΟΚ 13,75%

Ευρωεκλογές 2024 - Η μεγάλη διαφορά της Νέας Δημοκρατίας...

«Στα αθλητικά πάμε..καλά»

Άρθρο των φοροτεχνικών Παναγιώτη Παντελή και Ηλία Χατζηγεωργίου Στα...

Τα “brainstorimg” Δούκα, οι τηλε-μεταγγραφές της Αττικής και ο γάμος της σεζόν

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

Σαρωτικές αλλαγές στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών

Ο υπουργός Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, στην πρώτη συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου, παρουσίασε τις επερχόμενες δομικές αλλαγές τις δημόσιες επιχειρήσεις επιδιώκοντας την καθιέρωση του μοντέλου...

Μητσοτάκης στην εισήγηση του: Περισσότερη δουλειά, λιγότερα λάθη και αποτελεσματικότητα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εισήγηση του στο νέο υπουργικό συμβούλιο μετά τον ανασχηματισμό.Σχολιάζοντας το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών...

Η εισήγηση του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο

Με τη νέα του σύνθεση, αλλά με την ατζέντα που είχε ανακοινωθεί προ του ανασχηματισμού συνεδριάζει το υπουργικό Συνεδριάζει αυτή την ώρα το υπουργικό συμβούλιο...

Διάσκεψη Ειρήνης για την Ουκρανία στην Ελβετία παρουσία Κυριάκου Μητσοτάκη

Μετά την συνεδρίαση του νέου υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στη Διάσκεψη Ειρήνης για την Ουκρανία, που θα πραγματοποιηθεί στο  θέρετρο...