ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε η έκθεση του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών των Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» για τον Μάιο του 2020.

Σύμφωνα με την έκθεση, τον Μάιο του 2020, πληρώθηκαν συνολικά 4.418.319 συντάξεις, από τις οποίες οι 2.765.429 ήταν κύριες, οι 1.247.790 επικουρικές και 405.100 μερίσματα. Η μηνιαία δαπάνη που κατέβαλαν τα ταμεία, ανήλθε σε 2.261.589.315,70 ευρώ και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται σε 725,59 ευρώ, η μέση επικουρική σε 172,36 ευρώ και στα 98,64 ευρώ κυμαίνεται το μέσο ποσό των μερισμάτων σύμφωνα με τον ΗΛΙΟ.

Η μέση σύνταξη γήρατος διαμορφώνεται στα 815,61 ευρώ, χηρείας στα 522,53 ευρώ και αναπηρίας στα 577,91 ευρώ. 

Αναλύοντας τα δεδομένα των συντάξεων (κύριων, επικουρικών και μερισμάτων) σε κλίμακες, με κριτήριο το ποσό της σύνταξης, προκύπτει ότι η πλειονότητα των κύριων συντάξεων βρίσκεται στο εύρος 500-1.000 ευρώ. Επίσης, σημαντικό ποσοστό στις κύριες συντάξεις γήρατος (περίπου 34%) ξεπερνά τα 1.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω ανάλυση αφορά σε συντάξεις και όχι εισόδημα συνταξιούχου. Στην κατηγορία «γήρατος» έχει συμπεριληφθεί και το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Τα ποσά σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνουν τις κρατήσεις φόρου, τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ.

Τέλος τον Μάιο πληρώθηκαν 13.091 νέοι συνταξιούχοι, με την συνολική δαπάνη των αναδρομικών τους να ανέρχεται σε 53.780.817,89 ευρώ και τη συνολική δαπάνη συντάξεων σε 6.577.754,10 ευρώ για την πληρωμή τους.

Αντίστοιχα, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με τροποποιητική απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται 1.397.001,05 ευρώ και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 1.223.486,32 ευρώ για την πληρωμή 2.167 τροποποιητικών συντάξεων.

Επιπλέον, η συνολική δαπάνη των αναδρομικών στους νέους συνταξιούχους με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης ανέρχεται σε 3.522.577,61 € και η συνολική δαπάνη συντάξεων σε 545.138,12 € για την πληρωμή 1.328 προσωρινών συντάξεων.