Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! 99 προσλήψεις για 3 χρόνια στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

Σπεύσατε! 99 προσλήψεις για 3 χρόνια στο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου»

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 14Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας ενενήντα εννέα (99) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπαγεωργίου» Ν.Π.Ι.Δ.

Οι θέσεις ανά κλάδο/ειδικότητα της ως άνω Προκήρυξης είναι:

  • 2 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 48 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 8 ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 1 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
  • 2 ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ
  • 20 ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • 6 ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • 2 ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  • 10 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να αναγράφονται με προσοχή και σωστά οι κωδικοί των θέσεων, των τίτλων σπουδών και των πρόσθετων προσόντων, δεδομένου ότι η επεξεργασία της αίτησης γίνεται μηχανογραφικά.