Αρχική Εποχικοί Σπεύσατε! 199 άμεσες προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν Ιωαννίων

Σπεύσατε! 199 άμεσες προσλήψεις στο Πανεπιστημιακό Γ.Ν Ιωαννίων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου οξισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν εννενήντα (199) ατόμων, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Π.Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ και συγκεκξιμένα τους εξής:

  • 164 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
  • 22 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ)
  • 7 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ)
  • 6 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο αςεπ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων , Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, Λεωφόρος Σταύρου Νιάρχου, Τ.Θ 1093 Τ.Κ 45000 Ιωάννινα. Τηλέφωνα για επικοινωνία: 26510-99548, 2651-99552,551-554.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 11.10.2017 έως 20.10.2017