Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

ΣΕΒΕ: Νέες προτάσεις για την οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων

Με νέα παρέμβασή του, σε συνέχεια προηγούμενων, για την στήριξη των επιχειρήσεων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τον Covid-19, ο ΣΕΒΕ-Σύνδεσμος Εξαγωγέων επανέρχεται σε προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει αλλά και σε νέες, απευθυνόμενος στην πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Πρόκειται για προτάσεις μέτρων που θα βελτιώσουν τα ήδη αναμφίβολα θετικά μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας από την Κυβέρνηση.

Α. ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ
1. Εξομοίωση φυσικών και νομικών προσώπων-εκμισθωτών ακινήτων “κλειστών με κρατική εντολή” και “πληττόμενων” επιχειρήσεων

Η εφαρμογή των κριτηρίων στήριξης των μισθωτών επαγγελματικής στέγης, τα οποία θέτει ο Ν. 4690/2020 (όπως αυτός στην συνέχεια εξειδικεύεται με σχετικές Κ.Υ.Α.) κατέδειξε την ύπαρξη σημαντικής αδικίας σε βάρος μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που εκμισθώνουν επαγγελματική στέγη.

Σύμφωνα με το ανωτέρω κανονιστικό πλαίσιο, οι εκμισθωτές οι οποίοι είναι νομικά πρόσωπα και εκμισθώνουν επαγγελματική στέγη σε νομικά πρόσωπα, τα οποία αναγνωρίζονται ως “πληττόμενες” οικονομικά λόγω της διάδοσης του COVID-19 επιχειρήσεις, υφίστανται υποχρεωτική μείωση ποσοστού 40% στο μίσθωμα το οποίο εισπράττουν. Το ποσοστό αυτό της μείωσης δεν μπορούν να το αναζητήσουν από πουθενά και αρκούνται υποχρεωτικά στο 60% του μηνιαίου μισθώματος.

Σε περίπτωση που εκμισθώνουν σε επιχείρηση, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με κρατική εντολή για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19, τότε δεν εισπράττουν μίσθωμα από τον μισθωτή τους, αλλά λαμβάνουν ποσοστό 60% του μηνιαίου μισθώματος που εισέπρατταν, από το Κράτος.

Αντιθέτως, οι εκμισθωτές οι οποίοι είναι φυσικά πρόσωπα και εκμισθώνουν επαγγελματική στέγη σε νομικά πρόσωπα, τα οποία αναγνωρίζονται ως “πληττόμενες” επιχειρήσεις, υφίστανται υποχρεωτική μείωση ποσοστού 40% στο μίσθωμα το οποίο εισπράττουν από το μισθωτή και επιπροσθέτως απολαμβάνουν συμπληρωματικής κρατικής ενίσχυσης 20%, άρα λαμβάνουν συνολικά το 80% του μισθώματος.

Σε περίπτωση που οι εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα εκμισθώνουν σε επιχείρηση, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας με κρατική εντολή για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19, τότε δεν εισπράττουν μίσθωμα από τον μισθωτή τους, αλλά λαμβάνουν ποσοστό 80% του μηνιαίου μισθώματος που εισέπρατταν, από το Κράτος.

Η διάκριση αυτή αφήνει μάλιστα έκθετες πολλές επιχειρήσεις, εν μέσω οικονομικής κρίσης, αφού σε κάθε περίπτωση οι εκμισθωτές νομικά πρόσωπα λαμβάνουν 20% λιγότερα από τους εκμισθωτές φυσικά πρόσωπα.

Με βάση τα παραπάνω, ο ΣΕΒΕ ζητά τη διόρθωση αυτής της στρέβλωσης με την κατάργηση της δυσμενούς διάκρισης των εκμισθωτών που είναι νομικά πρόσωπα, έναντι των εκμισθωτών που είναι φυσικά πρόσωπα με την εξομοίωση της προκύπτουσας διαφοράς κρατικής ενίσχυσης 20%.

2. Μείωση ενοικίου επιχειρήσεων στα επαγγελματικά τους ακίνητα στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Ένα από τα μέτρα στήριξης των σημαντικά πληττόμενων επιχειρήσεων είναι η υποχρεωτική μείωση κατά 40% στα επαγγελματικά τους ακίνητα. Παρόλο όμως που οι εταιρείες που έχουν λάβει χρηματοδότηση μέσω συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) για ακίνητα επαγγελματικής χρήσης καταβάλλουν το συμφωνηθέν μηνιαίο τοκοχρεολύσιο μίσθωμα και έχουν υποστεί εξίσου σημαντική οικονομική ζημία λόγω της πανδημίας με τις αντίστοιχες εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε κάθε κλάδο της οικονομίας, συνεχίζουν να μην αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο στην στήριξή τους με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν κανενός είδους ελάφρυνση των υποχρεώσεών τους από την καταβολή μισθωμάτων.

Γι’ αυτούς τους λόγους, ο ΣΕΒΕ θεωρεί ότι θα πρέπει η πολιτεία να διορθώσει την εν λόγω αστοχία που προέκυψε με τον Ν.4690/30.5.2020 – σε αντίθεση με τους πρώτους μήνες έναρξης της πανδημίας -, να αντιμετωπίσει ισότιμα τις δύο κατηγορίες μισθωμάτων και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις προκειμένου να στηριχθεί και αυτή η κατηγορία επιχειρηματιών, με την υιοθέτηση παρόμοιων μέτρων ειδικά προσαρμοσμένων στη φύση της χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Β. Αίτημα ΣΕΒΕ για επιλεξιμότητα επιχειρήσεων στα μέτρα στήριξης:
-Πρόσκληση Β΄ Κύκλου Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021

– “ΓΕΦΥΡΑ 2”

Σε αντίθεση με την ιδιαίτερη επιτυχημένη δράση “Επιδότηση τόκων υφιστάμενων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19”, δυστυχώς η νέα πρόσκληση για τον Β’ Κύκλο Επιδότησης Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων Πληττόμενων από τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας της νόσου COVID- 19 (Αριθμ. 24101/25.02.21 ΥΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων), ειδικότερα για τις μικρομεσαίες παραγωγικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, φαίνεται ότι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί για την κάλυψη τόκων υφιστάμενων ενήμερων δανείων, λόγω της προϋπόθεσης των δικαιούχων για μείωση του κύκλου εργασιών τους το έτος 2020 σε ποσοστό 20% τουλάχιστον σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του 2019 (η ανωτέρω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί εντός του 2020).Και αυτό γιατί πολλές τέτοιες επιχειρήσεις – σε αντίθεση με άλλων κλάδων – είναι πληττόμενες και έχουν ανάγκη στήριξης, παρά το ότι έχουν μικρότερη μείωση κύκλου εργασιών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την ανάγκη στήριξης και των παραγωγικών-μεταποιητικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων που συνεχίζουν, παρά τις όποιες αντιξοότητες, να λειτουργούν και να συμβάλλουν στην οικονομία και διατήρηση της απασχόλησης, ο ΣΕΒΕ ζητά την επανεξέταση της παραπάνω προϋπόθεσης ώστε η εν λόγω επιδότηση να αποσυνδεθεί από τη μείωση κύκλου εργασιών του 20% ή εναλλακτικά το όριο της μείωσης τζίρου να είναι της τάξης του 5% το μέγιστο.

Το παραπάνω κριτήριο ο ΣΕΒΕ προτείνει να ληφθεί υπόψη και για το πρόγραμμα “ΓΕΦΥΡΑ 2” (Ν. 4790/2021) που αφορά στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία του κορωνοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί 20% μείωση κύκλου εργασιών κατά το 2020 συγκριτικά με το 2019.

Διαβάστε ακόμη:

Εργαζόμενοι σε πλατφόρμες: Ο Ν.4808/2021 και η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία

Δείτε τι ισχύει για τους εργαζόμενους σε πλατφόρμες.

Εξίσωση τρίτεκνων οικογενειών με πολύτεκνες – Τι αλλάζει

Άρθρο της δικηγόρου Μαργαρίτας Κάρδαρη Eξετάζεται από την Κυβέρνηση να...

Τα κυβερνητικά “σπρίνγκ ρόλς” και η “έκπληξη” στον Ανδρουλάκη

Η στήλη αυτή λέει..δημοσίως όσα φτάνουν στα…ευαίσθητα αυτιά μας...

Ενημερωτικό Δελτίο

ΕΛΣΤΑΤ: Σε επίπεδα ρεκόρ ο τζίρος των επιχειρήσεων – Ξεπέρασε τα 100 δισ. ευρώ

Ξεπέρασε τα 100 δισ. ευρώ ο κύκλος εργασιών για το σύνολο των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων της οικονομίας το α' τρίμηνο φέτος,...

ΕΣΠΑ: Κοντά στο Πάσχα οι πρώτες νέες προσκλήσεις προγραμμάτων

ΕΣΠΑ: Κοντά στο Πάσχα οι πρώτες νέες προσκλήσεις προγραμμάτων Κοντά στο Πάσχα αναμένονται οι πρώτες νέες προσκλήσεις προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ 2021/27. Πρώτο αναμένεται το πρόγραμμα για...

Κομισιόν κατά TikTok για «επαλήθευση ηλικίας» και «εθιστικό σχεδιασμό»

Κομισιόν κατά TikTok για «επαλήθευση ηλικίας» και «εθιστικό σχεδιασμό» Δεύτερη επίσημη διαδικασία κατά του TikTok δυνάμει της πράξης για τις ψηφιακές υπηρεσίες ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή...

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ

Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Κωτσόβολος από τη ΔΕΗ, η εξαγορά ολοκληρώθηκε έναντι αντιτίμου που αντιστοιχεί σε αξία επιχείρησης 200 εκατ. ευρώ, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο...