ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 105/14.06.2018 τεύχος Α’ ο Ν. 4549/18: Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”.

Oι σημαντικότερες διατάξεις που αφορούν τους ΟΤΑ είναι η αξιολόγηση προσωπικού και συμμετοχή σε διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, η κάλυψη δαπανών για ολοκλήρωση μετατάξεων/αποσπάσεων στα πλαίσια του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, οι Προσλήψεις και Αποχωρήσεις Προσωπικού βάσει Κανόνα 1 προς 1, η Ταμειακή Διαχείριση Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, οι Αρμοδιότητες Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών, το Διπλογραφικό Σύστημα Ο.Τ.Α., το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, οι Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. και ο Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά.

Συγκεκριμένα, με την παρ.1 του άρθρου 121 ορίζεται ότι ειδικά για την αξιολογική περίοδο έτους 2017, οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 24Α του ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις οποίες οι αξιολογητές των υπαλλήλων, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και του ν. 3584/2007 (Α’ 143) ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης για την αξιολογική περίοδο έτους 2017 και πάντως έως τη συνεδρίαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου επιλογής, κατά την οποία εξετάζεται το παραδεκτό των αιτήσεων υποψηφιότητας για την πλήρωση θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007) ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 121 οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και για τις εκκρεμείς κατά τη δημοσίευση του Ν.4549/18  προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης που πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις, για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Με την παρ.1 του άρθρου 120  ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων για την ολοκλήρωση μετατάξεων ή αποσπάσεων με διακριτό Κωδικό Αριθμό Εξόδων του ειδικού φορέα “Γενικές Κρατικές Δαπάνες“ του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Με την παρ.2 του άρθρου 120  ορίζεται ότι η κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των αποσπάσεων και μετατάξεων, ισχύει και για αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ.

Στο Κεφάλαιο Α’ περίπτ. Ι. του Παραρτήματος προβλέπεται ότι οι Προσλήψεις και οι Αποχωρήσεις στους Υποτομείς Γενικής Κυβέρνησης θα γίνουν για τα έτη 2019-2022 βάσει του Κανόνα 1 προς 1.

Με την παρ.1 του άρθρου 80  θεσπίζεται η υποχρέωση τήρησης της ταµειακής διαχείρισης των φορέων γενικής κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ, στην Τράπεζα της Ελλάδος, εξαιρουμένων των κεφαλαίων που έχουν μεταφερθεί από τους ανωτέρω Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με την παρ.13 παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης λογαριασµών σε πιστωτικά ιδρύµατα µε σκοπό τη διευκόλυνση των συναλλαγών των φορέων.
Με την παράγραφο 17 διασφαλίζεται η διαθεσιµότητα των ποσών που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με το άρθρο 84 προστίθεται στις αρμοδιότητες του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών η κατάρτιση του ταμειακού προγραμματισμού του φορέα βάσει των οδηγιών του Γ.Λ.Κ., για την έγκαιρη υποβολή του στην εποπτεύουσα Γ.Δ.Ο.Υ. και για την τήρηση των διατάξεων αναφορικά με τη συμμετοχή του φορέα στον Ενιαίο Λογαριασμό Θησαυροφυλακίου και στο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.

Με το άρθρο 118 διάταξη ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 4483/2017, αναφορικά με την ισχύ των διατάξεων του π.δ. 315/1999 (Α΄302), «Περί του ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δήµων και Κοινοτήτων (Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού)» νοούνται ως μεταβατικές συνεπώς αυτό παραμένει εν ισχύ έως τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014.

Με το άρθρο 22 αντικαθίστανται διατάξεις του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 και επικαιροποιείται ο ορισµός του αστέγου για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Με το άρθρο 115  παρ. 8  προβλέπεται ότι απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκµαρτό εισόδηµα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. προκειµένου να µην αποθαρρύνονται οι πράξεις αυτές καθόσον αποτελούν όφελος για το Δηµόσιο.

Με την παρ.11 συμπληρώνεται η παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 και εισάγεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 5% στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.

Με την παρ.1 του άρθρου 125 προστίθεται νέα παρ.6 στο άρθρο 1 του ν. 4223/2013 προκειμένου για τον υπολογισμό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 να ληφθούν υπόψη οι Τιμές Ζώνης, οι οποίες ορίζονται στη με αριθμ. 1113/2018 (Β΄ 2192) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Με την παρ.4 του άρθρου 125 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 και ορίζεται ότι η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουαρίου του επόμενου έτους, αντί του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

Με το άρθρο 1 ιδρύεται νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού-Αγίου Κοσμά»,
Ο σκοπός του φορέα ορίζεται στο άρθρο 2.

Στο άρθρο 9 ρυθμίζεται η δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμβάσεων του Φορέα μεταξύ άλλων και με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού , στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του.

Δείτε το ΦΕΚ