Αρχική Μόνιμοι Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των ΔΕΥΑ

Ρυθμίσεις για την κινητικότητα του προσωπικού των ΔΕΥΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Με ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για την ιθαγένεια προβλέπεται η δυνατότητα  μετακίνησης του προσωπικού Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 7  του Ν.1069/1980 επιτρεπόταν στο προσωπικό Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) η μετάταξη ή η απόσπαση με αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, σε κενή θέση και εφόσον δεν υπήρχε, με μεταφορά της θέσης.

Με την προτεινόμενη  ρύθμιση παρέχεται στο προσωπικό Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) επιπλέον  η δυνατότητα αμοιβαίας μετάταξης, απόσπασης και για λόγους υγείας και απόσπασης για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο ή συμβιούντα δημόσιο υπάλληλο, σε αντιστοιχία με τα ήδη ισχύοντα για τους δημοτικούς υπαλλήλους.

Επίσης οι ανωτέρω  περιπτώσεις μετακίνησης εξαιρούνται από την υποχρέωση παραμονής επί επταετία σε ανταποδοτικές υπηρεσίες που έχει προβλεφθεί με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4674/2020, καθώς αντίστοιχες εξαιρέσεις έχουν ήδη προβλεφθεί για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ.

Με τη ρύθμιση αυτή εκτός του ότι επιτυγχάνεται η ίση αντιμετώπιση αντίστοιχων κατηγοριών υπαλλήλων,  διασφαλίζεται παράλληλα η εξυπηρέτηση του σκοπού της επαρκούς και διαρκούς στελέχωσης με το απαραίτητο προσωπικό των ευαίσθητων αυτών υπηρεσιών, καθώς οι φορείς υποδοχής είναι Δ.Ε.Υ.Α..