Αρχική Επιχειρήσεις Rebrain Greece: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

Rebrain Greece: Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για την ένταξη επιχειρήσεων και εργαζομένων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τις προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στο Πρόγραμμα REBRAIN GREECE, το οποίο αποσκοπεί στην προσέλκυση εξειδικευμένων επιστημόνων που απασχολούνται στο εξωτερικό από την ελληνική αγορά εργασίας περιλαμβάνει η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

Οι προϋποθέσεις για την ένταξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων στο Πρόγραμμα είναι οι εξής:

α) Οι συμβάσεις εργασίας που συνάπτονται είναι πλήρους απασχόλησης, αορίστου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια δεκαοκτώ (18) μηνών.

β) Οι συμβάσεις εργασίας αφορούν σε συγκεκριμένες ειδικότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος ESCO, όπως αναρτώνται στην ψηφιακή πλατφόρμα REBRAIN GREECE.

γ) Οι εργαζόμενοι είναι κάτοχοι είτε μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με διετή κατ’ ελάχιστον εργασιακή εμπειρία είτε διδακτορικού τίτλου σπουδών.

2. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επιδόματα εορτών και αδείας, καταβάλλονται μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση-εργοδότη, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις για το πρόγραμμα του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α΄ 181). Η διάρκεια της επιδότησης ανέρχεται στους δεκαοκτώ (18) μήνες. Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, η επιχείρηση βαρύνεται με τις προβλεπόμενες εισφορές στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα.

3. Οι επιχειρήσεις, καθ’ όλο το διάστημα της επιδότησης, υποχρεούνται να διατηρούν τον αριθμό θέσεων εργασίας που διαθέτουν κατά τον χρόνο ένταξής τους στο πρόγραμμα, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των επιδοτούμενων θέσεων σε εφαρμογή του παρόντος, τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στις παρ. 6, 7 και 10 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020.

4. Σε περίπτωση που, κατόπιν διασταυρώσεων, διαπιστωθεί ότι η επιχείρηση δεν πληροί την προϋπόθεση της παρ. 3 ή εφόσον η σύμβαση εργασίας καταγγελθεί από τον εργοδότη πριν τη συμπλήρωση των δεκαοκτώ (18) μηνών, διακόπτεται η επιδότηση και τυχόν ληφθείσα επιδότηση αναζητείται και επιστρέφεται κατά την κείμενη νομοθεσία.

5. Για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα REBRAIN GREECE, παρέχεται η δυνατότητα σε εργαζόμενούς τους να παρακολουθήσουν διαδικτυακά μαθήματα (μαθήματα MICROMASTERS) και να λάβουν ψηφιακές πιστοποιήσεις. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καλύπτει τη δαπάνη για την παρακολούθηση των μαθημάτων και την πιστοποίηση, υπό μορφή επιδότησης, της αγοράς αδειών παρακολούθησης και πιστοποίησης, σε συνάρτηση με τις προσλήψεις εργαζομένων στο πλαίσιο του προγράμματος REBRAIN, ως εξής:

α) Για επιχειρήσεις που απασχολούν έως πενήντα (50) εργαζόμενους, η επιχείρηση δικαιούται επιδότησης μέχρι τρεις (3) άδειες ατομικής παρακολούθησης, ολοκλήρωσης και απόκτησης πιστοποιητικού επίσημης κατάρτισης (certificate), εφόσον προσλάβει κατ’ ελάχιστον τρεις (3) εργαζόμενους.

β) Για επιχειρήσεις που απασχολούν έως εκατό (100) εργαζόμενους, η επιχείρηση δικαιούται επιδότησης μέχρι έξι (6) άδειες, εφόσον προσλάβει κατ’ ελάχιστον έξι (6) εργαζόμενους.

γ) Για επιχειρήσεις που απασχολούν έως εκατόν πενήντα (150) εργαζόμενους, η επιχείρηση δικαιούται επιδότησης μέχρι εννέα (9) άδειες, εφόσον προσλάβει κατ’ ελάχιστον εννέα (9) εργαζόμενους.

δ) Για επιχειρήσεις που απασχολούν έως διακόσιους (200) εργαζόμενους, η επιχείρηση δικαιούται επιδότησης μέχρι δώδεκα (12) άδειες, εφόσον προσλάβει κατ’ ελάχιστον δώδεκα (12) εργαζόμενους.

ε) Για επιχειρήσεις που απασχολούν άνω των διακοσίων (200) εργαζόμενων, η επιχείρηση δικαιούται επιδότησης μέχρι δεκατέσσερις (14) άδειες, εφόσον προσλάβει κατ’ ελάχιστον δεκατέσσερις (14) εργαζόμενους.
Όλα τα δεδομένα των πιστοποιήσεων τηρούνται στη βάση δεδομένων της ψηφιακής πλατφόρμας REBRAIN GREECE.

6. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την επιδότηση της παρ. 2, ο κατάλογος των επιλεγμένων θέσεων εργασίας σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης Δεξιοτήτων, Ικανοτήτων και Επαγγελμάτων (ESCO), η τυχόν αναπροσαρμογή του αριθμού των θέσεων εργασίας και κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρ. 5, η τυχόν αναπροσαρμογή του αριθμού των αδειών και κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.