Αρχική Εργασιακά “Ζεστό” χρήμα σε χιλιάδες δικαιούχους – Δείτε εάν δικαιούστε 584 ευρώ!

“Ζεστό” χρήμα σε χιλιάδες δικαιούχους – Δείτε εάν δικαιούστε 584 ευρώ!

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους επτακοσίων σαράντα επτά
χιλιάδων εξακοσίων είκοσι επτά ευρώ και είκοσι λεπτών (747.627,20 €) από τον
Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310988899 οικ. έτους 2021, για 23 πληρωμές
δικαιούχων που αφορούν αναλυτικά:

α) Σε επιχειρήσεις θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, συναυλιακών χώρων και χώρων παραστάσεων, προκειμένου για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ύψους εξακοσίων εξήντα δύο
χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (662.776 €) για 18 πληρωμές δικαιούχων.

β) Σε επιχειρήσεις κινηματογράφων για την πληρωμή οικονομικής ενίσχυσης για
τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 ύψους ογδόντα τεσσάρων
χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (84.851,20 €) για
5 πληρωμές δικαιούχων

Valeur πίστωσης: 01/10/2021, στους δικαιούχους: 01/10/2021