ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες η προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 220 προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων. Η Εταιρεία Υδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης θα ενισχύσει το προσωπικό της με συμβασιούχους για διάστημα οκτώ μηνών, ενώ οι ειδικότητες που θα καλυφθούν είναι οι εξής:

• Πενήντα (50) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Καταμετρητές
• Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Ηλεκτροτεχνίτες
• Δέκα (10) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Μηχανοτεχνίτες
• Είκοσι πέντε (25) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ κατηγορίας

• Δεκαπέντε (15) άτομα κατηγορίας ΔΕ για Οδηγούς Γ,Δ’ κατηγορίας
• Δύο (2) άτομα κατηγορίας ΔΕ για οδηγούς Γ,Δ’,Ε’ κατηγορίας

• Είκοσι ένα (21) άτομα ΔΕ για Βοηθούς Τεχνίτες Υδραυλικών
• Ογδόντα δύο (82) άτομα ΥΕ για Εργάτες

Με απόφασή της η ΕΥΔΑΠ είχε αποφασίσει και το μισθολογικό κόστος για το υπό πρόσληψη προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, με μηνιαίες μεικτές αποδοχές 760,00 € κατ’άτομο, επιδεχόμενες προσαύξηση τριετιών προϋπηρεσίας, ήτοι έως τρεις (3) τριετίες για την ΔΕ κατηγορία εκ ποσοστού 10% εκάστη και έως έξι (6) τριετίες για την ΥΕ κατηγορία εκ ποσοστού 5% εκάστη.