Αρχική Εποχικοί Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: Αιτήσεις για 162 θέσεις καθαριστών/τριων

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής: Αιτήσεις για 162 θέσεις καθαριστών/τριων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Τη πρόσληψη 162 εποχικών υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αποφάσισε το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο πλαίσιο αντιμετώπισης απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (Ψ.Ν.Α), των Κέντρων Ψυχικής Υγείας, των Δομών Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και του «18 ΑΝΩ» του Ψ.Ν.Α. που εδρεύει στο Χαϊδάρι του Νομού Αττικής.

Όλες οι θέσεις θα καλυφθούν από καθαριστές και καθαρίστριες υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 374, ΧΑΙΔΑΡΙ – ΑΤΤΙΚΗΣ , ΤΚ 12462, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κυρίας Χειμώνα Στεφανίας (τηλ. επικοινωνίας: 213-20-54186, 213-2054107, 21320-54252). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.