Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις εργατών και τεχνικού προσωπικού στον Αλμυρό

Προσλήψεις εργατών και τεχνικού προσωπικού στον Αλμυρό

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Workers reading blueprints in quarry.

Στη πρόσληψη επτά εποχικών θα προχωρήσει άμεσα ο ∆ήµος Αλµυρού προκειμένου να καλύψει τις πρόσκαιρες ανάγκες του. Ειδικότερα, ο φορέας θα προσλάβει πέντε υπαλλήλους ειδικότητας ΥΕ Εργατικού και Τεχνικού Προσωπικού.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση ( παραλαβή από το ∆ήµο)

2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Γραφείο Προσωπικού του ∆ήµου, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες ( τηλ. επικοινωνίας 2422 350217 & 2422 350259). Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν µέσα σε προθεσµία πέντε εργάσιµων ηµερών, από την εποµένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του ∆ήµου, ήτοι από 13/3/2017 έως 17/3/2017.