Αρχική Παιδεία Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Πυροσβεστική – Τα δικαιολογητικά

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στη Πυροσβεστική – Τα δικαιολογητικά

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
????????????????????????????????????

Στην πρόσληψη τακτικών και αναπληρωτών καθηγητών, θα προχωρήσει η Πυροσβεστική Ακαδημία για την κάλυψη αναγκών διδασκαλίας στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν στην Πυροσβεστική Ακαδημία υποχρεωτικώς αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, μία φωτογραφία έγχρωμη διαστάσεων 4 Χ 4 εκατοστών, φωτοτυπία των δύο όψεων δελτίου ταυτότητας, αλλά και βιογραφικό Σημείωμα, με ατομικά και επαγγελματικά στοιχεία και οτιδήποτε σχετικό με τις σπουδές, το διδακτικό και το συγγραφικό έργο, προϋπηρεσία, καθώς και τυχόν διδακτική εμπειρία σε Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς επίσης και σε Α.Ε.Ι Α.Σ.Ε.Ι και Α.Τ.Ε.Ι.

Ακόμη, θα πρέπει να υποβάλουν τίτλο ή τίτλους Σπουδών,από τον τίτλο σπουδών του πτυχίου να προκύπτει ο βαθμός αυτού, πιστοποιητικό ισοτιμίας πτυχίου ή πράξη αναγνώρισης διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), αν οι τίτλοι σπουδών έχουν απονεμηθεί από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, Φ.Ε.Κ. διορισμού σε θέση Δ.Ε.Π. (εφόσον υφίσταται) ή εν ισχύ πραξη πρόσληψης ως έκτακτο διδακτικό προσωπικό σε βαθμίδα Δ.Ε.Π. και τέλος, άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (για τους υποψηφίους των αθλητικών ομάδων, στο άθλημα που αιτούνται το διορισμό τους).

 

Αιτήσεις και πληροφορίες
Οι αιτήσεις-υπεύθυνες δηλώσεις, όταν αποστέλλονται ταχυδρομικά ή υποβάλλονται με εξουσιοδότηση, πρέπει να είναι συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες από τους υποψηφίους και θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή.Έντυπα αιτήσεων και πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Μελετών Εκπαίδευσης και”Μετεκπαίδευσης σας Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Τηλ. 210-6265100-202 FAX. 210-6265133), και στις ιστοσελίδες www.fireservice.gr , https://academy.fireservice.gr &https://diavgeia.gov.gr όπου θα εμφανίζεται και η παρούσα.