Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 8 ατόμων στη Μουσική Σχολή Σοφάδων

Προσλήψεις 8 ατόμων στη Μουσική Σχολή Σοφάδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Πρόσληψη καλλιτεχνικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά οκτώ ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της Μουσικής Σχολής Σοφάδων του Δ.Ο.Π.ΑΠ.Σ. και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Ανώτερων Θεωρητικών και Πιάνου
  • 1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Ανώτερων Θεωρητικών, Αρμονίου και Προπαιδείας
  • 1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Μονωδίας και Παιδικής Χορωδίας
  • 1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνου, Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων και Ανώτερων Θεωρητικών
  • 1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Πιάνου, Ανώτερων Θεωρητικών και Μουσικών Σπουδών
  • 1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κιθάρας
  • 1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Αρμονίου, Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Τραγούδι
  • 1 ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Κλαρίνου και Χορωδίας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Σοφάδων Κιερίου 49 43300 ΣΟΦΑΔΕΣ υπόψιν κ. Πολύζου Παναγιώτη (τηλ. επικοινωνίας: 2443353208), από 30-9-2017 έως 9- 10-2017. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση.