Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 23 ατόμων στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

Προσλήψεις 23 ατόμων στο Δήμο Λυκόβρυσης – Πεύκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Περιβάλλον – Αθλητισμός – Πολιτισμός » του Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης ανακοινωνει την πρόσληψη έως είκοσι τριών (23) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) έτους 2017-2018, όπως αυτές αξιολογούνται και εγκρίνονται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού διά της Δ/νσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού Επιστημονικής Υποστήριξης και Διεθνών Σχέσεων , αριθμού και ειδικοτήτων σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

 • ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ 2
 • ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ 7
 • ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ
 • ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗ 3
 • ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 1
 • ΒΑΡΗ 3
 • ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ 2
 • ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1
 • ΡΥΘΜΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ 1
 • ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1
 • ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 2

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση συµµετοχής.
 2. Βιογραφικό σηµείωµα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράµµατα, στην επιµόρφωση µέσω σεµιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή µεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας, κλπ.
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι: α . τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σηµείωµα είναι αληθή και β. ο υποψήφιος δεν έχει κώλυµα κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (π.χ. καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση, κλπ.).
 1. Φωτοτυπία: Πτυχίου Φυσικής Αγωγής στην οποία να αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, ειδικότητας, µεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώµατος ή ισότιµου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισµένου στην Ελλάδα.
 1. Φωτοτυπία ( δύο όψεων) της αστυνοµικής ταυτότητας.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.
 3. Βεβαίωση του ∆ήµου περί µόνιµης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης.
 4. Βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι είναι άνεργος/η.
 5. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία & ώρες απασχόλησης ανά µήνα όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (µισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταµείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κλπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρηµένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σηµείωµα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
 1. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα µονογονεϊκής οικογένειας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Προθεσµία υποβολής των αιτήσεων µέχρι και δέκα (10) ηµέρες µετά την τελευταία ηµέρα δηµοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε τοπική εφηµερίδα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συµµετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο νοµίµως εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο ,στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης , οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 15Α Πεύκη (γραμματεία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Πεύκης) , τηλ. 210-6140612. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από ∆ευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.µ. έως τις 13 .00 µ.µ. Αιτήσεις µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστηµένης αποστολής των δικαιολογητικών µέσω ΕΛ.ΤΑ. ή εταιρείας ταχυµεταφοράς, το εµπρόθεσµο των αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ηµεροµηνία αποστολής εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας. Η παρούσα προκήρυξη/ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης και του Ν.Π.Δ.Δ. ΠΕ.Α.Π. ( οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 15 Α Πεύκη), καθώς και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΠΕ.Α.Π.: www.peap.gr