Αρχική Εποχικοί Προσλήψεις 19 εποχικών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Προσλήψεις 19 εποχικών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 19 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, (για τις ανάγκες αυτής στα Αρχαιολογικά Μουσεία, Συλλογές και Χώροι Αμοργού, Αρχαιολογικά Μουσεία, Συλλογές και Χώροι Άνδρου, Αρχαιολογικά Μουσεία, Συλλογές και Χώροι Νάξου και Μικρές Κυκλάδες, Αρχαιολογικοί Χώροι Σικίνου, Αρχαιολογικοί Χώροι Φολεγάνδρου, Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Κέας, Αρχαιολογικό Μουσείο και Αρχαιολογικοί Χώροι Κιμώλου, Αρχαιολογικά Μουσεία και Αρχαιολογικοί Χώροι Θήρας, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δήλου που εδρεύουν στο Νομό Κυκλάδων) και συγκεκριμένα τους εξής:

  • 18 ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων
  • 1 ΥΕ Εργατων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, Επαμεινώνδα 10, Τ.Κ. 105 55 – Αθήνα, υπόψη κ.κ. Στέλλας Γεωργαλά και Βασίλη Ραψομανίκη, (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 3250148, 3310966).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.